อังคาร ที่ 7 มกราคม 2014

เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในพระคริสต์
Spiritual Maturity In Christ

“เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตาม” (เอเสเคียล 36:26-27)

    พระเจ้าได้กล่าวคำเผยพระวจนะผ่านทางเอเสเคียลเกี่ยวกับพระพรที่พิเศษนี้สำหรับชนชาติใหม่ ก่อนที่พระเยซูจะมาสิ้นพระชนม์เพื่อเราและประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา พระองค์ตรัสว่า “…เราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตาม”

ทำให้นึกถึงสิ่งที่พระวิญญาณของพระเจ้าตรัสผ่านอาจารย์เปาโลในโรม 8:14 ที่ว่า “เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใด ผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” นี่หมายถึง “huios” (ภาษากรีก) ของพระเจ้า เป็นบุตรที่โตแล้วของพระเจ้า คือผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณแล้ว ในพวกเขา พระคำของพระเจ้าถูกทำให้สำเร็จ พระเจ้าได้ใส่พระวิญญาณของพระองค์ในพวกเขา และทำให้เขาเดินในกฏเกณฑ์ของพระองค์ และพวกเขาจะรักษากฏหมายของพระองค์และกระทำตาม ทารกในพระคริสต์คือผู้ที่ยังแบเบาะฝ่ายวิญญาณ และไม่รู้จัก “กฏหมาย” ของพระเจ้า

“กฏหมาย” ของพระเจ้าหมายถึงความคิดของพระองค์ ความห่วงใยของพระองค์แก่ผู้คน สิ่งต่างๆ และเหตุการณ์ต่างๆ มีบางสิ่งในชีวิตที่คุณอาจจะไม่สามารถหาข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นในการยืนยันความเห็นของพระเจ้าในเรื่องนั้นๆได้ อย่างไรก็ตาม โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะสามารถเข้าใจและแปลความคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นและสามารถสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ได้

ฮีบรู 5:14 กล่าวว่า “อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้ว” อาหารแข็งของพระคำพระเจ้าเป็นของผู้ที่ใช้ความรู้สึกฝ่ายวิญญาณผ่านทางการนำและการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณ ในการแยกแยะและเดินในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า ความปรารถนาของคุณควรเป็นการถวายเกียรติแด่พระคริสต์ในทุกสิ่ง ขณะที่คุณสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ในโลกนี้ และทำให้น้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณสำเร็จ นี่คือการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในพระคริสต์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสั่งสอน ฝึกฝน และเตรียมข้าพระองค์ให้เป็นผู้อารักขาแห่งฤทธิ์เดชในยุคที่กำลังจะมา และสำหรับชัยชนะและการครอบครองเหนือสิ่งต่างๆ ของโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:19; กาลาเทีย 4:1-2


Comments are closed