อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016

เป็นผู้แจกจ่ายความดีของพระองค์
Dispensers Of His Goodness

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่าพระองค์ทรงเรียกคุณออกจากความมืดให้เข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ นี่หมายความว่าคุณถูกเรียกและส่งออกไปโดยพระเจ้าเพื่อสำแดงพระประสงค์และพระลักษณะของพระเจ้าแก่โลกของคุณ คุณได้กลายเป็นผู้แจกจ่ายความดีของพระองค์

น่าเศร้า ที่บางคนคิดว่าพวกเขาถูกเรียกออกจากความมืด และตอนนี้พวกเขากำลัง “เดินทาง” เข้าสู่แสงสว่างอันมหัศจรรย์ ไม่ใช่! คุณได้ถูกนำออกจากความมืดและเปลี่ยนเข้าสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า ในความคิดของพระเจ้า คุณไม่ได้กำลังพยายามจะไปที่นั่น ตอนนี้คุณอยู่ที่นั่นแล้ว!

ไม่เพียงแต่คุณจะเป็นผู้รับพระพรของพระเจ้า หรือความชอบธรรมของพระองค์เท่านั้น คุณยังกลายเป็นผู้แจกจ่ายความดีของพระองค์ด้วย นี่เป็นงานของคุณ นี่เป็นพันธกิจของคุณ นี่เป็นชีวิตของคุณ นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงทำ พระองค์มาเพื่อเปิดเผย ทำให้เห็น และสำแดงน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา ตอนนี้ พระองค์ได้ให้ธรรมชาติ ความสามารถ สิทธิอำนาจ และพันธกิจนั้นกับคุณเพื่อทำสิ่งที่พระองค์ได้ทำและสอนต่อไป พระองค์ได้ประทานของประทาน ความสามารถในการเปิดเผยและสำแดงน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์และพระลักษณะของพระบิดาในสวรรค์

ตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณได้กลายเป็นผู้สำแดงพระสิริ ความยอดเยี่ยม และความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ทรงเรียกเราให้เป็นผู้รับส่วนในสภาพของพระองค์ (2 เปโตร 1:4) จงตระหนักในความจริงนี้ และคุณจะไม่ต้องเดินในความสับสนหรือความสิ้นหวัง! แต่ชีวิตของคุณจะกลายเป็นสายน้ำแห่งการอัศจรรย์เมื่อคุณมีชีวิตแห่งพระประสงค์ของพระเจ้า – แจกจ่ายความดีของพระองค์แก่โลกของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความชอบธรรมของพระองค์ ซึ่งได้เปิดเผยภายในข้าพระองค์ และพระสิริของพระองค์ที่อยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์! ข้าพระองค์เป็นผู้แจกจ่ายความรัก ความเมตตา ความดี และพระคุณของพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้กลายเป็นผู้สำแดงพระลักษณะ พระประสงค์ และวัตถุประสงค์ของพระองค์แก่โลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:27-28; โรม 5:5


Comments are closed