อาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2015

เป็นผู้ชอบธรรมโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์!
Justified By His Resurrection!

“เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (โรม 5:1)

    เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว…” พระคำตอนนี้กำลังพูดถึงเกี่ยวกับการที่เราถูกประกาศว่าชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อ! เราถูกทำให้พ้นความผิด! บางคนคิดว่าเราถูกทำให้ชอบธรรมเพราะว่าพระเยซูรับการลงโทษแทนเรา แต่นั่นหมายความว่าการกล่าวโทษยังคงอยู่ เราไม่ได้ถูกทำให้ชอบธรรมเพราะว่าพระองค์รับเอาความบาปของเราไป เราถูกทำให้พ้นผิดเพราะว่าการกล่าวโทษทั้งหมดที่มีต่อเรานั้นล้มไป เพราะว่าเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่

สังเกตบางสิ่งที่น่าประทับใจ พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:4-6) เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ เราได้ตายร่วมกับพระองค์ เมื่อพระองค์ถูกฝัง เราก็ถูกฝังกับพระองค์ และเมื่อพระเจ้าทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย เราก็ถูกทำให้เป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์! ในความคิดของพระเจ้า ในความคิดของความยุติธรรม เมื่อพระเยซูถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตาย เราก็ถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระองค์

เราอยู่ในพระองค์ในการตาย การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์! ดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นขึ้นมา เราก็เป็นขึ้นมาด้วย! ดังนั้นในโรม 4:24-25 ได้กล่าวว่า “แต่สำหรับพวกเราด้วย จะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่เชื่อในพระองค์ ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าของเราให้ฟื้นขึ้นจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงถูกอายัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนม์แล้ว เพราะการล่วงละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นจากความตาย เพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” เราไม่ได้ถูกทำให้ชอบธรรมโดยการตายของพระองค์ เราถูกทำให้ชอบธรรมโดยการเป็นขึ้นมาของพระองค์! และนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เมื่อพระองค์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ถูกชุบขึ้นมาเป็นคนใหม่ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ พระองค์เป็นขึ้นมาด้วยชีวิตใหม่ และดังนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวไว้ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

นี่หมายความว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นไม่มีอดีต ไม่มีความบาปภายในเขา การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ทำให้คุณเป็นผู้ชอบธรรม คุณไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ทำบาป นั่นเป็นตัวเก่า ตัวเก่าที่ทำบาปได้ตายไปแล้ว เขาได้ตายในพระคริสต์ และไม่ได้เป็นขึ้นมา! ตัวใหม่ของคุณเกิดขึ้นในการเป็นขึ้นมา “เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4) สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการชำระให้ชอบธรรมที่ข้าพระองค์ได้รับผ่านทางการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ เมื่อพระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย ข้าพระองค์ก็มีชีวิตร่วมกับพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จึงเดินในชีวิตใหม่! ข้าพระองค์ครอบครองและปกครองในชีวิตในวันนี้ในฐานะกษัตริย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:4-5; 1 โครินธ์ 6:11


Comments are closed