พฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม 2014

เป็นผู้กล่าวความจริง
Be Truthful

“อย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว (โคโลสี 3:9)”

    การโกหกคือนิสัยอย่างหนึ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง เพราะว่ามีผลลัพธ์ที่อันตราย ความจริงหลบหลีกการโกหกเสมอ และพระคำของพระเจ้าเป็นความจริง (ยอห์น 17:17) พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกว่าพระวิญญาณแห่งความจริง (ยอห์น 16:13) และพระองค์ทรงต่อสู้ผู้ที่ไม่ชื่นชอบในความจริง ยิ่งพวกเขาโกหกมากเท่าไร พระองค์ก็จะต่อสู้และห่างจากพวกเขาเท่านั้น

คนโกหกไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนที่พูดคำโกหกเท่านั้น แต่คือผู้ที่มีนิสัยของการโกหก เขาสร้างการโกหกขึ้น วิวรณ์ 22:15 กล่าวว่า “…ภายนอกนั้นมีสุนัข คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี คนฆ่ามนุษย์ คนไหว้รูปเคารพ ทุกคนที่รักการมุสาและประพฤติตาม” สังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่า “…ทุกคนที่กล่าวคำมุสา” แต่กล่าวว่า “…ทุกคนที่รักการมุสาและประพฤติตาม” คนโกหกวางแผนในคำโกหกของเขา เขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ผิด แต่ก็ยังทำมัน เพราะว่าเขาสนใจแต่ตัวเอง เป็นคนเห็นแก่ตัว

คนโกหกคือผู้ที่กล่าวบางสิ่งที่ขัดแย้งต่อพระคำของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ถึงแม้ทุกคนจะอสัตย์ ก็ขอให้พระเจ้าทรงสัจจะเถิด…” (โรม 3:4) ตราบใดที่ถ้อยคำของมนุษย์ไม่ตรงตามพระคำของพระเจ้า พวกเขาก็เป็นคนโกหก ยกตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์กล่าวไว้ในโรม 5:1 ว่า “เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” ถ้าคุณบังเกิดใหม่ คุณจะต้องยอมรับและเดินในความชอบธรรมของพระองค์ ถ้าคุณยังพูดว่า “ไม่มีใครสามารถเป็นผู้ชอบธรรมต่อพระเจ้าได้” นั่นคือการโกหก เพราะว่าไม่เป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้

1 เปโตร 3:10 บอกเราบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ “เพราะว่า ผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวง…” คุณไม่สามารถกล่าวพระคำของพระเจ้า และโกหกในเวลาเดียวกันได้ นั่นเป็นการขัดแย้งกัน ในพระคำ 1 เปโตร 3:10 กล่าวว่า “…ก็ให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่ว และห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอุบายล่อลวง” คนที่หลอกผู้อื่นไม่เคยตระหนักถึงการหลอกลวงของตนเอง เขา “ตื่นขึ้น” และพบว่าชีวิตได้ผ่านเขาไป เขาไม่สมควรได้รับความจริงเพราะว่าเขาไม่ได้พูดความจริง

ถ้าคุณเป็นบุคคลแห่งความจริง ความจริงจะเลื่อนคุณขึ้นและปกป้องคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง” (สดุดี 91:4) สร้างนิสัยในการพูดความจริงอยู่เสมอ นี่ไม่เพียงแต่หมายความว่าหยุดจากการสื่อสารที่ไม่ดีเท่านั้น แต่พูดในสิ่งที่เป็นไปตามพระคำด้วย นั่นคือหลักการสำคัญของความจำเริญและมีวันคืนที่ดี

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์สำหรับการดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงนำข้าพระองค์ให้เดินในความจริง ข้าพระองค์ได้รับการยกขึ้นสูงในพระสิริ ที่ข้าพระองค์จะสำแดงความล้ำเลิศและความชอบธรรมของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 44:25; สุภาษิต 12:19


Comments are closed