พุธ ที่ 30 เมษายน 2014

เป็นธรรมชาติของคุณที่จะรัก
It’s Your Nature To Love

“เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

    ในพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าได้ประทานคำสั่งมากมายแก่ชนชาติอิสราเอล ซึ่งพวกเขาต้องเชื่อฟังเพื่อจะได้มีความสุขในพระพรตามพระสัญญา อย่างไรก็ดี เมื่อพระเยซูมา พระองค์ได้นำคำบัญชาใหม่ ซึ่งก็คือความรัก พระองค์ตรัสว่า “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34) อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ให้คำบัญชานี้ก่อนการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระองค์สั่งสาวกของพระองค์ให้รักกันและกัน เพราะว่าความรักสำหรับพวกเขา เป็นพลังที่อยู่ภายนอก ดังนั้นพระองค์จึงต้องให้กฏแก่พวกเขาในการเดินในความรัก

แต่พระคัมภีร์ได้บอกเราในบางอย่างที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ใน 1 ทิโมธี 1:9 ว่า “…ธรรมบัญญัตินั้น มิได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนชอบธรรม แต่ทรงบัญญัติไว้สำหรับคนอธรรมและคนดื้อด้าน คนผิดและคนบาป คนไม่นับถือพระเจ้าและคนหมิ่นประมาท คนฆ่าพ่อ คนฆ่าแม่ คนฆ่าคน” หลังจากที่พระองค์ได้ให้คำบัญชาแห่งความรักแก่สาวกของพระองค์แล้ว พระองค์ได้ก้าวไปสู่ความตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา และพระเจ้าได้ชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมา “…ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดท่าน” (ฮีบรู 5:5) วันนี้ ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้รับชีวิตนิรันดร์ และได้กลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ (2 โครินธ์ 5:17)

ในพระองค์เราได้ถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:21) ดังนั้นกฏบัญญัติไม่มีผลกับเราเพราะว่ากฏเหล่านั้นมีไว้สำหรับผู้ที่ไม่ชอบธรรม แต่เราเป็นผู้ชอบธรรม โดยการทำให้เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้น พระองค์ได้ทำให้เราสามารถได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระคัมภีร์กล่าวว่า “…ความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (โรม 5:5) ความรักไม่ใช่สิ่งแปลกสำหรับเรา ไม่ใช่พลังที่อยู่ภายนอก แต่เป็นธรรมชาติของเราที่จะรัก

ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณบังเกิดจากความรัก พระบิดาได้ใส่ความรักของพระองค์เข้าไว้ในใจของคุณ ดังนั้น คุณสามารถรักในแบบเดียวกันที่พระองค์ทรงรัก เพราะว่าเป็นธรรมชาติของคุณที่จะรัก

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่เป็นพรและฤทธิ์เดชของพระคำในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับธรรมชาติแห่งความรักของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ซึ่งทำให้เป็นธรรมชาติสำหรับข้าพระองค์ที่จะเดินในความรัก และสำแดงความรักของพระองค์แก่คนอื่น ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 15:12; โรม 13:10


Comments are closed