จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2016

เป็นชีวิตแห่งพระสิริ
It’s A Glorious Life

“ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3)

    การเป็นคริสเตียนนั้นไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากความท้าทาย และศัตรู แต่ว่ายังคงเป็นชีวิตแห่งพระสิริ เพราะถึงแม้ว่ามีการทดสอบ การทดลอง และการถูกข่มเหง คุณจะมีชัยชนะเสมอ 2 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราเสมอมาโดยพระคริสต์ด้วยความมีชัย และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง” พระคำกล่าวว่าเราเป็นมากกว่าผู้พิชิตผ่านทางพระองค์ผู้ทรงรักเรา (โรม 8:37)

ดังนั้นจงนับว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อคุณต้องเผชิญกับการทดสอบมากมาย (ยากอบ 1:2) พระเจ้าตรัสว่าเมื่อคุณต้องผ่านไฟ คุณจะไม่ไหม้ และไม่มีน้ำมากพอที่จะท่วมคุณได้ (อิสยาห์ 43:2) คุณไม่ได้เป็นคนธรรมดา คุณเป็นผู้ชนะทุกวัน และทุกเหตุการณ์ และนั่นทำให้คุณเป็นที่ “น่าประหลาดใจ” ของโลกนี้ ดาวิดกล่าวว่า “ข้าพระองค์เป็นที่หลากใจของคนเป็นอันมาก แต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยเข้มแข็งของข้าพระองค์” (สดุดี 71:7)

คริสเตียนบางคนคิดว่าการดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่มีแต่ในดินแดนในอุดมคติหรือเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อ ดังนั้นพวกเขาจึงกล่าวว่า “อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงดีกว่า!” พวกเขาเชื่อว่าปัญหาของพวกเขามีความเป็นจริงมากกว่าความยอดเยี่ยมของ “ชีวิตในฝัน” ในพระคำ แต่พวกเขาคิดผิด การเป็นคริสเตียนนั้นคือการถูกเรียกให้มีชีวิตแห่งชัยชนะ การเดินในชัยชนะ การครอบครอง ความชอบธรรม ความสำเร็จ ความก้าวหน้า สันติสุข ความยินดี สุขภาพ และความรุ่งเรือง สิ่งเหล่านี้คือมรดกของลูกทุกคนของพระเจ้า

คุณมีสิทธิอำนาจในพระเยซูคริสต์ที่จะครอบครองและปกครองเหนือมารร้ายและสถานการณ์ในชีวิต พระเยซูตรัสว่า “ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย” (ลูกา 10:19) พระองค์บอกให้คุณรู้ว่าคุณไม่สามารถถูกทำลายได้ ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะสามารถทำร้ายหรือทำลายคุณได้ เพราะพระคริสต์ทรงสถิตภายในคุณ! ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ความงาม สติปัญญา พระคุณ และความชอบธรรมของพระองค์ถูกเปิดเผยภายในข้าพเจ้า และผ่านทางข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าเป็นที่น่าประหลาดใจของโลกนี้ ข้าพเจ้าเป็นมากกว่าผู้พิชิต ผู้ชนะ และความสำเร็จตลอดไป! พระองค์ผู้ทรงสถิตภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้ ข้าพเจ้ากำลังดำเนินชีวิตที่งดงามในพระคริสต์ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 54:17; โรม 8:35-37


Comments are closed