พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2017
เป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่
It’s A Glorious Life
“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

    ชีวิตของพระเจ้า เป็นชีวิตที่มีชัยชนะ ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยมอย่างสมบูรณ์ ที่พระคริสต์มาเพื่อที่จะประทานให้แก่เรา ในพระองค์เรามีชีวิตที่เต็มด้วยความยินดีและชัยชนะเสมอ ด้วยฤทธิ์เดชเหนือวิกฤตและการครอบครองเหนือสถานการณ์ บางคนไม่คิดว่าจะสามารถดำเนินชีวิตแบบนี้บนโลกนี้ได้ แต่ในพระเยซูคริสต์นั้น ไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งปกติ ข้อพระคำตอนต้นกล่าวว่าพระองค์มาเพื่อที่เราจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์

คุณอาจถามว่า “นี่หมายความว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียน คุณจะไม่ต้องเจอกับปัญหาหรือวิกฤตในชีวิตเลยหรือ?” นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคำบอกไว้! 2 ทิโมธี 3:12 กล่าวว่า “แท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตตามทางพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง” คุณจะต้องเผชิญกับการทดสอบ การทดลอง และความยากลำบาก แต่พระคำกล่าวว่า “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37) คุณจะเป็นแชมเปี้ยนเสมอ

2 โครินธ์ 2:14 กล่าวว่า “แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์…” พระเจ้าทรงทำให้เรามีชัยชนะในพระคริสต์เสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือปัญหาจะเป็นอะไรก็ตาม! ความท้าทายและวิกฤตในชีวิตมีไว้เพื่อความก้าวหน้าของคุณ ลมที่พัดมาปะทะคุณนั้นทำให้รากของคุณหยั่งรากลึกยิ่งขึ้น ถ้าคุณจะบินได้สูง คุณจะต้องไปในทิศทางที่สู้กับลม ดังนั้นให้คุณต้อนรับปัญหา อย่ากลัวกับความท้าทาย เพราะว่าคุณได้มีชัยชนะแล้วในพระคริสต์
(1 ยอห์น 4:4)

พระเจ้าได้ให้ชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บป่วย ความล้มเหลว และความตายให้กับคุณแล้ว เป็นชีวิตแห่งสันติสุข กำลัง สุขภาพ และความรุ่งเรือง 1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น อย่าให้ใครยกมนุษย์ขึ้นอวด เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” สดุดี 1:3 กล่าวว่าคุณเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งออกผลตามฤดูกาล และไม่ว่าคุณจะทำอะไรสิ่งเหล่านั้นก็จะจำเริญขึ้น

ความรู้ในความจริงนี้ควรจะให้แนวความคิดใหม่แก่คุณ จินตนาการถึงชีวิตที่คุณจะไม่มีประสบการณ์กับความขาดแคลน และไม่มีขีดจำกัด! จินตนาการถึงชีวิตที่มีแต่การเกิดผลและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง! นั่นคือชีวิตที่คุณมีในพระคริสต์ เป็นชีวิตที่ยิ่งใหญ่!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ข้าพระองค์มีในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์มีชีวิตและชื่นชมกับชีวิตนี้อย่างสูงสุด ไม่ว่าความยากลำบากและการทดลองอย่างใดที่เข้ามา สิ่งเหล่านั้นทำให้ข้าพระองค์ก้าวหน้าและเติบโตในชีวิต มีสง่าราศีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมนุษย์ถูกโยนลง ข้าพระองค์ได้รับการยกชูขึ้น เพราะว่าข้าพระองค์อยู่บนปีกของนกอินทรีย์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 10:13; โรม 8:35-37


Comments are closed