อังคาร ที่ 24 มกราคม 2017
เป็นคนที่ไม่รู้จักพอสำหรับพระคำ
Be Voracious For The Word
“บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชน” (กิจการ 20:32)

    พระคำของพระเจ้าประทานให้กับคุณมากกว่าหลักคุณธรรมที่ใช้ปฏิบัติ พระคำเสริมสร้าง ยกชู เปลี่ยนแปลงคุณ และส่งคุณไปสู่มรดกและชีวิตของคุณในพระคริสต์ สุภาษิต 11:9 บอกเราว่าโดยผ่านทางความรู้ คือความรู้ที่เปิดเผยในพระคำของพระเจ้า คนชอบธรรมจะได้รับการปลดปล่อยเข้าสู่มรดกของพวกเขา

ดังนั้นคุณจะต้องรู้จักพระคำ ใส่พระคำไว้ในคุณ และนำเอาพระคำออกมาใช้ในชีวิตของคุณ นั่นคือการรับประกันสำหรับชีวิตแห่งพระสิริที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21) นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรที่คุณต้องการในวันนี้ที่ไม่ได้เตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับคุณโดยพระเจ้าผ่านทางพระคำ

นี่คือเหตุผลหนึ่งที่คุณจะต้องภาวนาพระคำ ต้องเป็นคนที่ไม่รู้จักพอในภาระใจของคุณ และความหิวกระหายในพระคำ ไม่มีทางที่จะรับเอาพระพรของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับพระคำที่ถูกต้อง เรามีชัยโดยทางพระคำ เราครอบครองในชีวิตผ่านทางพระคำ เราชนะ ก้าวหน้า และมีชัยเหนือความท้าทายในชีวิตผ่านทางพระคำ และด้วยพระคำ

ยิ่งคุณได้ศึกษาและภาวนาพระคำมากเท่าใด คุณยิ่งมีแรงบันดาลใจและตื่นเต้นเกี่ยวกับชีวิตในพระคริสต์ ความรู้ของพระคำพระเจ้าจะให้ความเชื่อแก่คุณเกี่ยวกับชีวิตแห่งชัยชนะ ความชอบธรรม ความสำเร็จ และการครอบครองที่พระคริสต์ได้นำเราเข้าไป! ชัยชนะของคุณอยู่ในพระคำของพระเจ้า ดังนั้นให้ศึกษาพระคำและรู้จักพระคำ เพราะว่าโดยผ่านทางความรู้นั้นคุณจะค้นพบและเพลิดเพลินไปกับมรดกอันยิ่งใหญ่ของคุณในพระคริสต์

ศึกษาพระคำเพราะสิ่งที่พระคำได้ทำในวิญญาณของคุณ พระคำในคุณจะเข้าไปในวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของคุณ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณ ทำให้คุณเป็นไปตามสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ เมื่อคุณกรั่นกรองพระคำ พระคำก็จะเป็นส่วนหนึ่งในวิญญาณของคุณ ซึ่งจะขยายและพัฒนาคุณลักษณะชีวิตของคุณ ใส่ความคิดของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า จนกว่า
พระคำนั้นจะเต็มล้นในความคิดของคุณ และชีวิตของคุณจะไปในทิศทางเดียวเท่านั้น คือขึ้นข้างบนและไปข้างหน้า!
คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาและภาวนาพระคำในวันนี้ หัวใจของข้าพระองค์รับพระคำด้วยความยินดี ความเชื่อ และความถ่อมใจ รู้ว่าชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการสร้าง และตกแต่งให้เป็นไปตามน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริและความงดงามของพระองค์ เพราะว่าฤทธิ์เดชและอิทธิพลของพระคำพระองค์นั้นอยู่ในวิญญาณของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:18; 1 เปโตร 1:23


Comments are closed