อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2016

เปิดใช้พระพรของพระองค์ในชีวิตของคุณ
Activate His Blessings In Your Life

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:3)

    บ่อยครั้งที่มีคนพูดว่า “ฉันกำลังรอพระเจ้าให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อฉัน” และโดยการพูดเช่นนั้นพวกเขาหมายความว่าพวกเขาคาดหวังให้พระเจ้า “ทำ” บางสิ่งในเรื่องของพวกเขา ถ้ามีบางอย่างที่คุณกำลังรอให้พระเจ้าทำเพื่อคุณ ข้าพเจ้าอยากที่จะบอกกับคุณว่า พระเจ้ากำลังรอให้คุณทำบางสิ่งเพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ! ข้อพระคำตอนต้นไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้ากำลังจะอวยพรเรา แต่ได้กล่าวว่าพระเจ้าทรงอวยพรเราแล้ว! นี่เป็นความเป็นจริงที่ยอดเยี่ยม และสิ่งที่สวยงามก็คือไม่มีเงื่อนไข คุณได้รับการอวยพรแล้ว

มีสองสิ่งที่คุณต้องเข้าใจในข้อพระคำตอนต้น อันดับแรกคือการที่วิญญาณควบคุมร่างกาย นั่นหมายความว่า ถ้าพระองค์ทรงอวยพรคุณด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณ คุณก็ได้รับการอวยพรฝ่ายโลกนี้ด้วยเช่นกัน! ผู้เล็กน้อยก็จะเข้าร่วมกับผู้ยิ่งใหญ่ สิ่งที่สองคือ ตราบใดที่คุณสัมพันธ์กับพระเจ้า ทุกสิ่งที่คุณต้องการในการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่นั้นได้ถูกมอบไว้แก่คุณแล้ว

น่าเศร้าที่หลายคนไม่ได้ชื่นชมในสิ่งนี้ มีพระพรที่ไม่ได้รับการบอกกล่าว ที่เป็นของเราในพระเยซูคริสต์ แต่หลายคนไม่รู้ถึงความจริงนี้ ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงเหนี่ยวรั้งไว้จากคุณ! ไม่มีอะไรที่พระองค์จำเป็นต้องทำเพื่อคุณ เพราะว่าพระองค์ทรงทำทุกสิ่งแล้ว สิ่งที่คุณควรทำก็คือทำตามพระคำของพระองค์ และทำสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้แล้วให้เป็นจริงในชีวิตของคุณ

2 พงศ์กษัตริย์ 7:1 บอกเราบางสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ดี เอลีชาพร้อมกับชนชาติอิสราเอลและกษัตริย์ของพวกเขา กำลังรอให้พระเจ้าทำบางสิ่ง และเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของอิสราเอล แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งเอลีชากล่าวออกไปว่า “แต่เอลีชาทูลว่า “ขอฟังพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า พรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ ยอดแป้งถังหนึ่งเขาจะขายกันหนึ่งเชเขล และข้าวบารลีสองถังเชเขลที่ประตูเมืองสะมาเรีย”” เมื่อเขาประกาศเช่นนั้น เศรษฐกิจของประเทศได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง เหมือนที่เขาได้พูดไว้!

ควบคุมชีวิตของคุณ ด้วยพระคำของพระเจ้าในใจของคุณและในปากของคุณ! เชื่อ พูด และกระทำตามพระคำ นั่นคือการเปิดใช้พระพรของพระเจ้าในชีวิตของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เกิดมาเพื่อครอบครองและปกครองโลกนี้! ข้าพเจ้ากำลังเดินในความสมบูรณ์ เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของข้าพเจ้า! ชีวิตของข้าพเจ้าคือคำพยานแห่งพระคุณของพระเจ้า พระสิริ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าได้รับการอวยพร ข้าพเจ้ายังเป็นผู้แจกจ่ายพระพรและความดีของพระเจ้าอีกด้วย ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 3:21; 2 เปโตร 1:3


Comments are closed