จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2019
เปิดใช้งานพระคำในชีวิตของคุณ
Activating The Word In Your Life

“เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า …เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6)

    พระคำของพระเจ้าถูกเปิดใช้งานโดยการตอบสนองของคุณ คุณต้องรับรู้และเข้าใจความจริงนี้เพื่อดำเนินในคุณภาพชีวิตที่ได้ถูกลิขิตไว้สำหรับคุณในพระคริสต์ พระคำของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสกับคุณ นั่นคือพระพรของพระองค์นั้น เป็นจริงในโลกฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 1: 3) สิ่งเหล่านี้กลายเป็นจริงในโลกทางกายภาพเมื่อคุณพูดสิ่งเหล่านั้น

1 โครินธ์ 2:12 กล่าวว่า “เราไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้า เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าประทานแก่เรา” ข้อ 13 ต่อมานั้นชัดเจน ซึ่งบอกว่า “…เรากล่าวถึงเรื่องเหล่านี้…” คุณเป็นวิญญาณ แต่คุณดำรงชีวิตอยู่ในโลกฝ่ายวัตถุ โลกฝ่ายวัตถุนี้อยู่ในหรือภายในโลกฝ่ายวิญญาณ

ดังนั้นทุกครั้งที่คุณพูด คุณก็เชื่อมต่อกับโลกฝ่ายวิญญาณ และเปิดใช้งานฤทธิ์อำนาจที่ผลิตผลลัพธ์ของการป่าวประกาศของคุณในโลกทางกายภาพ ถ้าคุณพูดในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้ก็จะทำงานให้คุณ แต่ถ้าคุณพูดในแง่ลบ มันจะทำงานต่อต้านคุณ ดังนั้นจงพูดพระคำเท่านั้น ป่าวประกาศพระคำต่อไป และคุณจะถูกเหวี่ยงเข้าไปสู่ความเป็นจริงในสิ่งที่พระคำพูดถึง

ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังรู้สึกว่ามีอาการของโรคบางอย่างในร่างกายของคุณ แต่จงปฏิเสธที่จะพูดถึงอาการนั้น แต่จงป่าวประกาศสุขภาพของคุณ จงพูดว่า “ฉันได้รับชีวิตของพระเจ้าในตัวฉันแล้ว ซึ่งไหลอยู่ในตัวฉันทั้งหมด ตั้งแต่ปลายหัวของฉันไปจนถึงฝ่าเท้าของฉัน!” นั่นเป็นวิธีที่จะเปิดใช้งานและใช้ฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำในชีวิตของคุณ

คริสเตียนกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในการงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ พระเยซูได้ทรงทำทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้คุณจะได้รับพระพรและดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ บทบาทของคุณคือยอมรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำ นั่นคือเห็นด้วยกับพระองค์และพูดตามนั้น จงเรียกตัวเองในสิ่งที่พระองค์เรียกคุณ จงกล่าวยืนยันว่าคุณอยู่ในการพำนักของพระองค์ ในชัยชนะและมีอำนาจเหนือโลกนี้ เมื่อคำพูดของคุณสอดคล้องกับการจัดเตรียมของพระคริสต์ ชีวิตของคุณก็เปี่ยมไปด้วยพระสิริ นั่นคือคุณจะเดินในพระพร คุณต้องพูด เป็น และดำเนินชีวิตตามพระคำ

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก พระคำของพระองค์ให้ภาพที่แท้จริงว่าฉันเป็นใครและฉันมีอะไรในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นฉันเลือกที่จะพูดพระคำของพระองค์เสมอและไม่ใช่ตามความรู้สึกที่ฉันรับรู้ ขอบพระคุณที่เปิดเผยมรดกและการจัดเตรียมนิรันดร์ของฉันในพระเยซูคริสต์ให้แก่ฉันผ่านทางพระคำของพระองค์ ฉันป่าวประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อบนพื้นฐานของพระคำของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมฮีบรู 13:5-6; โรม 10:9


Comments are closed