เสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2017
เปิดแสงของพระเจ้า
Turn God’s Light On

“จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และพระสิริของพระยาห์เวห์ขึ้นมาเหนือเจ้า” (อิสยาห์ 60:1)

     พระคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต เปิดแสงสว่างนั้น และคุณจะมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น คุณจะมองเห็นความจริงในโลกฝ่ายวิญญาณ ทันใดนั้นคุณจะค้นพบว่าสิ่งที่คุณคิดว่าหายไป แท้จริงแล้วไม่ได้หายไปไหน คุณจะตระหนักว่าคุณมีสิ่งต่างๆ ที่คุณไม่เคยคิดว่ามี เมื่อคุณเปิดไฟของพระเจ้า อย่าปิดมันอีก ทำไม? คุณถูกเรียกให้เดินในแสงสว่างนั้น ในแสงสว่างแห่งความชอบธรรมของพระองค์ การไถ่ของพระองค์ การชำระของพระองค์ สติปัญญาของพระองค์ และความรุ่งเรืองของพระองค์ คุณจะต้องเดินในแสงสว่างของผู้ที่ถูกสร้างใหม่

บางที เมื่อคุณศึกษาหรือรับฟังพระคำของพระเจ้า ดูเหมือนว่าคุณได้ออกจากโลกนี้ไป สิ่งต่างๆ ในชีวิตนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวด ความมืดมิด ความผิดหวัง และการร้องคร่ำครวญของชีวิตดูเหมือนว่าจะหายไป อย่าคิดว่าเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น คุณได้รับการนำไปสู่โลกที่แท้จริงของชีวิตโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่ากล่าวว่า “เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังพระคำในช่วงนมัสการ ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าอยู่ในสวรรค์ แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง” การกลับไปสู่ความจริงในตอนนี้หมายถึงการกลับไปสู่ความมืด ยึดในสิ่งที่คุณได้รับ กล่าวว่า “พระสิริที่ข้าพเจ้ามองเห็นในพระคำนั้นเป็นสิ่งที่จริง ข้าพเจ้าจะยึดสิ่งนั้นไว้” สรรเสริญพระเจ้า!

คุณต้องการจะมองเห็นผู้ที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณมีหรือไม่? เปิดแสงสว่างของพระเจ้า มีสิ่งมากมายที่คุณจะยังไม่เห็นถ้าคุณไม่ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟ แสงสว่างของพระเจ้าคือแสงส่วางแห่งความจริง แสดงให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ในสุขภาพของพระเจ้า แสดงให้คุณเห็นถึงน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า และทุกสิ่งที่คุณเป็นในพระองค์” คุณจะไม่บ่นอีกต่อไปเพราะว่าคุณมองเห็นตัวเองแบบเดียวกับที่พระเจ้าทรงมองเห็นคุณ คือทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคำของพระเจ้าเป็นโคมส่องเท้าของข้าพเจ้า และเป็นแสงสว่างให้แก่ทางของข้าพเจ้า ในขณะที่ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแห่งพระคำ ข้าพเจ้ามองเห็นตัวเองในแบบที่ข้าพเจ้าเป็น มีชัยชนะ ความรุ่งเรือง สุขภาพที่ดี ฉลาด และเข้มแข็ง และข้าพเจ้าเดินในแสงส่วางแห่งความจริงนี้

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:6; ยอห์น 8:12


Comments are closed