วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน

เปิดเผยและสำแดงพระคริสต์
MANIFESTING AND REVEALING CHRIST

“เพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้นถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเรา” (2 โครินธ์ 4:11)

     คริสเตียนคือการเปิดเผยสำแดงของพระคริสต์ในตัวคุณ เป็นการสำแดงของชีวิตของพระคริสต์ในคุณ พระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในตัวคุณ กำลังทำงานในและผ่านคุณ สัมผัสและเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านทางคุณ นี่คือสาระสำคัญของชีวิตคริสเตียน นั่นคือพระคริสต์ทรงอยู่ในวิญญาณของคุณ ทำให้คุณเป็นพลับพลาที่มีชีวิตของพระองค์

คุณรู้ไหมว่าไม่ว่าพระเจ้าจะต้องการทำสิ่งใดในโลกในทุกวันนี้ก็จะทำโดยผ่านลูกๆ ของพระองค์เท่านั้น? เราเป็นศูนย์ปฏิบัติการของพระองค์ พระองค์ดำเนินชีวิต พูดคุย เคลื่อนไหว สัมผัส และอวยพรผ่านทรงเรา ผู้เผยพระวจนะกล่าวว่า “…ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน” (อิสยาห์ 53:10) เราเป็นพงศ์พันธุ์นั้น ฮาเลลูยา! คุณคือความงดงามของพระองค์ ถ้วยรางวัลของพระองค์ และแขนที่ยื่นออกไป

พระเยซูตรัส ในยอห์น 15:5 ว่า “เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง…” แขนงเป็นส่วนที่ผลิตผลของเถา ดังนั้นคุณจะเปิดเผยสง่าพระสิริและความงดงามของพระคริสต์ พระสิรินั้นอยู่ในวิญญาณของคุณซึ่งเป็นที่ซึ่งพระคริสต์ดำรงชีวิตอยู่ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตระหนักรู้ว่าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในคุณ พระคริสต์ในตัวคุณคือสิ่งที่ผลิตพระสิริที่มองเห็นจากภายนอก จงมองเข้าไปข้างใน เข้าไปในวิญญาณของคุณและเห็นพระสิริภายใน ซึ่งเปิดเผยสำแดงสิ่งเดียวกันนี้ให้แก่โลกของคุณ คริสเตียนคือการเปิดเผยสำแดงและการสำแดงของพระคริสต์ในตัวคุณ

การเติบโตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนั้น ถูกกำหนดโดยขอบเขตที่พระคริสต์ทรงได้รับการเปิดเผยสำแดงผ่านทางคุณ นั่นคือการสำแดงของบุคคลและคุณลักษณะของพระองค์ในและผ่านทางคุณ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องตั้งใจยอมให้พระคำของพระองค์ดำรงอยู่ในคุณอย่างมากมาย จงศึกษาและใคร่ครวญพระคำต่อไป เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคำของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน ยิ่งคุณรู้จักพระองค์ผ่านทางการสามัคคีธรรมมากเท่าไร พระองค์ก็ยิ่งจะได้รับการเปิดเผยสำแดงในคุณและผ่านทางคุณมากขึ้นเท่านั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระคริสต์ทรงอยู่ในวิญญาณของฉัน และฉันได้กลายเป็นพลับพลาที่มีชีวิตและศูนย์กลางการดำเนินงานของพระองค์ การดำเนินชีวิตของพระคริสต์ และเปิดเผยพระลักษณะ พระสิริ พระปัญญา พระคุณ และความชอบธรรม ผ่านทางฉันความงดงามและความสมบูรณ์แบบของพระองค์ได้รับการเปิดเผยสำแดงในโลกของฉันในระดับที่เพิ่มมากขึ้นผ่านทางความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานในฉัน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:10-11; โคโลสี 3:3-4; 1 เปโตร 4:13


Comments are closed