พฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2015

เปลี่ยนใหม่ในทันที
Constantly Renewed

“แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” (อิสยาห์ 40:30-31)

    คำที่แปลว่า “ใหม่” ในข้อพระคำตอนต้นมีความหมายจริงๆว่า “ทำให้กลับมีชีวิตขึ้นใหม่” ภาพนั้นคือการที่ต้นไม้ที่ถูกตัดและคาดว่าจะตาย แต่ทันใดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและทำให้กลับมีชีวิตขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ “ความตาย” ถูกแทนที่ด้วยชีวิตใหม่

ผู้เผยพระวจนะเปรียบสิ่งนี้ว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรา “รับใช้” พระเจ้า ขณะที่เราทำงานในสวนองุ่นของพระองค์ เราได้รับเรี่ยวแรงใหม่! ความอ่อนแอถูกแทนที่ด้วยกำลังของพระเจ้า เป็นเหมือนการแลกเปลี่ยน ที่ซึ่งคุณให้ความอ่อนแอของคุณกับพระองค์ และคุณรับเอาความเข้มแข็งของพระองค์มาแทนที่ความอ่อนแอ ฮาเลลูยา! นั่นคือเหตุผลหนึ่งของคำเหมือนในภาษาฮีบรูที่แปลคำว่า “ใหม่” คือคำว่า “แทนที่” นั่นคือการแลกเปลี่ยน ดังนั้นยกเลิกความอ่อนแอของคุณเพื่อรับความเข้มแข็งของพระองค์

นั่นคือแผนการของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์คือผู้ที่ให้พลังแก่ผู้ที่อ่อนแอ “พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย
และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรง” (อิสยาห์ 40:29) เมื่อคุณเดินสอดคล้องกับพระวิญญาณของพระเจ้า คุณจะไม่มีทางหมดกำลัง เปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน” (2 โครินธ์ 4:16)

เมื่อคุณ “รอคอย” พระเจ้า ทำงานเพื่อพระองค์และร่วมกับพระองค์ จะมีการเสริมกำลังใหม่ คุณจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ผ่านทางพระคำ นี่คือสิ่งที่ทำให้คริสเตียนสดใหม่ และเต็มด้วยความยินดีท่ามกลางปัญหาและอุปสรรค เต็มด้วยไฟ ร้อนรน และกระตือรือร้นในพระวิญญาณเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเข้มแข็งในพระเจ้าและในฤทธิ์เดชของพระองค์! พระคุณของพระองค์เพียงพอสำหรับข้าพเจ้าเสมอ และฤทธิ์เดชของพระองค์เต็มเปี่ยมในความอ่อนแอของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นศิลาและป้อมปราการของข้าพเจ้า เป็นผู้ปลดปล่อย ความเข้มแข็งของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไว้วางใจในพระองค์ตลอดไป!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 103:1-5; เอเฟซัส 3:16


Comments are closed