ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013

เปลี่ยนโปรแกรมในความคิดของคุณ
Re-programme Your Mind!

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” (โรม 12:2)

พระคำของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนโปรแกรมชีวิตของคุณได้ และประทานแนวความคิดใหม่ให้กับคุณ โดยผ่านทางการภาวนาพระคำ คุณเปลี่ยนแปลงลักษณะไป ความคิดของคุณจะได้รับการเปลี่ยนโปรแกรม และค่านิยมของคุณจะเปลี่ยนแปลง สิ่งนี้จะแสดงออกในภาษาของคุณ เมื่อคุณพูดแตกต่างไป และประพฤติตามสิ่งที่คุณพูดออกมาด้วยความเชื่อ
สุภาษิต 23:7 กล่าวว่า “เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็เป็นอย่างนั้น…”นี่หมายความว่าคุณไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่คุณคิด คุณเป็นลักษณะของความคิดของคุณ โดยผ่านระยะเวลาเป็นเดือนและปีของการคิดในแบบใดแบบหนึ่ง ความคิดของคุณถูกโปรแกรมให้อยู่ในทิศทางนั้น และนั่นคือทิศทางที่ชีวิตของคุณจะดำเนินไป เป็นสิ่งที่อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงมีปัญหา เพราะว่าพวกเขาโปรแกรมความคิดของเขาในแง่ลบแบบผิด ๆ ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณ และเริ่มต้นเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยการเปลี่ยนโปรแกรมความคิดของคุณด้วยพระคำ
ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นของเราในฉบับ NLT กล่าวว่า “อย่าลอกเลียนแบบพฤติกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของโลกนี้ แต่ให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงท่านให้เป็นคนใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณคิด…” สิ่งเดียวที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเราเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดและชีวิตของเราก็คือพระคำของพระองค์ คุณเกิดจากพระคำของพระเจ้า ดังนั้นจงให้พระคำดำรงอยู่ภายในคุณให้มาก และภาวนาพระคำนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน โดยวิธีนี้ ไม่เพียงแต่พระคำจะเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดและพูดเท่านั้น แต่ชีวิตของคุณจะได้รับการตั้งโปรแกรมเพื่อความยิ่งใหญ่และความดีเลิศ และจะยกตัวคุณขึ้นจากพระสิริสู่พระสิริ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าเกิดจากพระคำ ดังนั้นข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยพระคำ จึงทำให้มีประสบการณ์วันต่อวันกับการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าได้รับการปลุกเร้าและถูกตั้งไว้เพื่อความยิ่งใหญ่และความยอดเยี่ยม และเดินในชัยชนะของพระคริสต์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:16; โยชูวา 1:8


Comments are closed