เพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบไม่ใช่แบบมนุษย์ แต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมปราการได้ คือทำลายเหตุผลปลอมทั้งหลาย (2 โครินธ์ 10:4)

มีคนที่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอ้างว่าเป็นคริสเตียน แต่ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อข่าวประเสริฐ เพราะว่าความเข้าใจในข่าวประเสริฐของพวกเขานั้นไม่ถูกต้องเนื่องจากทฤษฎีของมนุษย์ บางคนอาจได้รับการเลี้ยงดูในคริสตจักรและได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้า เหมือนซาอูลในพันธสัญญาเดิม แต่แทนที่จะเคลื่อนที่ไปกับพระคำ พวกเขาใช้ประสาทสัมผัสในการตีความพระเจ้าและหลุดออกไปจากแผนการของพระเจ้าสำหรับพวกเขาอย่างสิ้นเชิง

คนแบบนี้ถูกบรรยายในพระคัมภีร์ว่าเป็นฝ่ายของซาอูล นั่นคือฝ่ายเนื้อหนัง พวกเขาถูกปกครองโดยเนื้อหนังและไม่ใช่โดยพระวิญญาณ แต่ก็มี “ฝ่ายของดาวิด” พระคัมภีร์กล่าวว่า“…มี​สง​คราม​ระ​หว่าง​ฝ่าย​ของ​ซาอูล​กับ​ฝ่าย​ของ​ดาวิด​อยู่​นาน และ​ดาวิด​ก็​เข้ม​แข็ง​ยิ่ง​ขึ้น ส่วน​ฝ่าย​ของ​ซาอูล​ก็​อ่อน​กำ​ลัง​ลง​ทุก​ที” (2 ซามูเอล 3:1)

“ฝ่ายของดาวิด” เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระวิญญาณ นั่นคือคนที่เดินในพระวิญญาณ ผู้พูดและดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า ยังมีสงครามที่รุนแรงในทุกวันนี้ ซึ่งคนที่เดินในเนื้อหนังพยายามทำตัวเหมือนเป็นผู้นำ แต่สติปัญญาที่พระเจ้ามอบให้แก่เรานั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถต่อต้านหรือเอาชนะได้

เมื่อคุณติดต่อกับคนเหล่านี้ จงใช้และพูดถึงพระปัญญาของพระเจ้า โดยรู้ว่าทั้งหมดที่พวกเขามีนั้นก็เป็นเพียงแค่เพียงทฤษฎีและถ้อยคำที่ออกมาจากความคิดตามธรรมชาติของพวกเขา พวกเราก็มีถ้อยคำด้วย แต่เป็นถ้อยคำแห่งพระปัญญาของพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นถ้อยคำต่อสู้กับถ้อยคำ พวกเขาพูดถึงสติปัญญาของโลกนี้ซึ่งไร้ค่า แต่เราพูดถึงพระปัญญาของพระเจ้าที่ให้ผลลัพธ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ในชีวิต สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ของเรา และในชีวิตของผู้อื่น ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ด้วยพระคำของพระเจ้าในปากของฉัน ฉันทำลายป้อมปราการของเหตุผล ข้อโต้แย้ง และทฤษฎีของมนุษย์ทั้งหมด แม้กระทั่งตอนนี้ฉันต่อต้านวิญญาณของโลกที่ใช้จินตนาการที่ชั่วร้ายหรือในแง่ลบในหัวใจมนุษย์ ซึ่งทำให้พวกเขาต่อต้านข่าวประเสริฐ และฉันป่าวประกาศถึงชัยชนะเหนือมัน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:โคโลสี 2:8; 1 โครินธ์ 2:6-7


Comments are closed