อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019
เทศนาถึงความรักและความชอบธรรมของพระองค์
Preach His Love And Righteousness

“…ใครไม่มีเหตุติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุข” (โรม 14:22)

     บางคนชอบเมื่ออยู่ในคริสตจักรแล้วนักเทศน์ตะโกนด้วยสุดเสียงของเขาว่า “บาปของคุณจะตามทันคุณ จงกลับใจในตอนนี้หรือไม่ก็พินาศ!” ในความเป็นจริงแล้ว มีบางคนในที่ประชุมจะตะโกนว่า “เทศน์เลยครับ นักเทศน์!” แต่นั่นไม่ใช่ข่าวประเสริฐ! ข่าวประเสริฐหมายถึงข่าวดี และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูส่งให้เราออกไปประกาศและสั่งสอน พระองค์กล่าวว่า “…พวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

การที่คุณจะประกาศข้อความเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นั้นไม่เพียงพอ ข้อความนั้นต้องเกี่ยวกับความรักของพระองค์, การยกบาปที่พระองค์ได้ทำให้เป็นไปได้ และของประทานแห่งความชอบธรรมแก่ทุกคนที่เชื่อ อย่าประกาศเรื่องการพิพากษาหรือการลงโทษ จงประกาศเรื่องความรักและความชอบธรรมของพระองค์

บางคนไม่ชอบเมื่อเราเทศนาเรื่องความชอบธรรมและความรักของพระคริสต์ที่มีต่อคนบาป สิ่งที่พวกเขาไม่ได้ตระหนักก็คือว่าความชอบธรรมนั้นจริงๆ แล้วเป็นของขวัญที่ให้กับคนบาป และไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียน เพราะคริสเตียนเกิดมาอย่างชอบธรรม เมื่อคนบาปได้ยินและเชื่อในข้อความแห่งข่าวประเสริฐ, ได้รับชีวิตนิรันดร์ซึ่งมาพร้อมกับของประทานแห่งความชอบธรรม

เมื่อเราประกาศเรื่องความชอบธรรม ผู้คนก็โอบกอดความชอบธรรม และเมื่อพวกเขาทำอย่างนั้น พวกเขาเริ่มดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง นั่นเป็นเพราะความชอบธรรมเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติของพระเจ้าที่ถ่ายเทเข้าสู่วิญญาณของผู้ที่บังเกิดใหม่ ซึ่งทำให้เขามีความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นผลผลิตของความชอบธรรม ไม่มีใครที่ไม่ได้รับความชอบธรรมก่อน จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ และพระเจ้าเท่านั้นที่ให้ความชอบธรรมได้ ไม่ใช่สิ่งที่คุณได้รับจากการทำดีของคุณเอง

นี่คือเหตุผลที่เราประกาศข่าวประเสริฐ เพราะผ่านทางข่าวประเสริฐเท่านั้นที่ความชอบธรรมของพระเจ้าได้รับการเปิดเผย เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ …เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อ และเพื่อความเชื่อ” (โรม 1:16-17) คุณสังเกตเห็นไหม?

ดังนั้นถ้าเราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริง ผู้คนก็จะไม่เข้าใจความชอบธรรม และนั่นจะลบล้างวัตถุประสงค์ที่พระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ พระองค์เสด็จมาเพื่อทำให้มนุษย์กลายเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์เสด็จมาเพื่อทำให้คนบาปเป็นคนชอบธรรม พระองค์เสด็จมาเพื่อทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระบิดา และมีชีวิตและธรรมชาติของความชอบธรรมของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ที่ได้เทออกอย่างเหลือเฟือเหนือทุกคน ทำให้การยกบาปเป็นไปได้โดยการเสียสละของพระเยซูและเป็นของขวัญแห่งความชอบธรรมแก่ทุกคนที่เชื่อ วันนี้ความชอบธรรมของพระองค์ได้ถูกเปิดเผยและโอบกอดโดยคนจำนวนมากทั่วโลกที่ได้ยินและรับข่าวประเสริฐ คนเป็นอันมากได้รับความรอด ได้รับการรักษา และได้รับการบำบัดปลดปล่อย และความมืดได้ถูกกำจัดออกไปเพื่อพระสิริและคำสรรเสริญแก่พระนามของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 6:13-14; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed