อาทิตย์ ที่ 21 ธันวาคม 2014

“เต็มเปี่ยมด้วยความไพบูลย์ของพระเจ้า!”
“Filled With All The Fullness Of God!”

“คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อท่านจะได้รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (เอเฟซัส 3:19)

    จากข้อพระคัมภีร์ตอนต้น เราเข้าใจว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราเต็มเปี่ยมด้วยความไพบูลย์ของพระเจ้า สิ่งนี้จะเป็นจริงได้หรือ? มีทางเป็นไปได้จริงๆไหม? เป็นไปได้จริง! พระองค์บอกเราให้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18) และถ้าคุณเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ คุณจะเต็มเปี่ยมด้วยพระเจ้า เพราะพระวิญญาณคือพระเจ้า!

จินตนาการว่าทุกอวัยวะในพระกายของพระคริสต์เต็มเปี่ยมด้วยพระเจ้า ไม่ใช่เต็มไปด้วยความสงสัย ความไม่เชื่อ หรือความกลัว แต่ด้วยพระเจ้า! เป็นชีวิตแห่งพระสิริที่พิเศษเพียงใดที่เราทุกคนจะสามารถมีได้! เมื่อนั้นคุณจะเข้าใจการเป็นคริสเตียนว่าเป็นชีวิตแห่ง “ความปิติยินดีอย่างล้นพ้นเหนือที่จะกล่าวได้” (1 เปโตร 1:8) คิดถึงคนของพระเจ้าทั่วทั้งโลกนี้ ไปร่วมการประชุมที่คริสตจักร เต็มด้วยพระวิญญาณ ความยินดี ส่องแสง และเต้นโลดด้วยการสรรเสริญ! นั่นคือแผนการของพระเจ้า นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเรา เพื่อเต็มด้วยความสมบูรณ์ของพระองค์ ไม่มีอะไรที่ขาดตกไป

เรามีบางสิ่งในวันของเราที่ผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตในสมัยพระคัมภีร์เดิมไม่มี เรามีความสามารถที่จะรับพระวิญญาณของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมได้ และได้รับการเจิมด้วย “ปริมาณสูงสุด” ของพระองค์ ภาษากรีกใช้คำว่า “pleroma” และมีความหมายว่าทั้งหมดหรือครบถ้วนของภาชนะในความสามารถในการรับอย่างสูงสุดและทั้งหมด นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้นอยู่ภายในคุณ เพราะพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ

โคโลสี 1:19 กล่าวว่าเป็นการทำให้พระบิดาพอพระทัย ที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้น (“pleroma”) ธำรงในพระองค์ เมื่อคุณเห็นพระเยซู คุณเห็นความเป็นพระเจ้าทั้งหมด ไม่น่าแปลกใจที่พระองค์ได้กล่าวว่า “ผู้ที่เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยอห์น 14:9) ความงดงามทั้งหมดก็คือว่าคุณอยู่ในพระองค์ พระองค์ทรงอยู่ในคุณ โคโลสี 2:10 กล่าวว่า “และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ” นั่นหมายความว่าไม่มีอะไรของพระเจ้าที่ควรอยู่ในคุณที่ไม่ได้อยู่ภายในคุณแล้ว ความเป็นมนุษย์ของคุณได้ถูกวางรากลงโดยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตทุกวันโดยตระหนักว่าข้าพระองค์เต็มด้วยทั้งหมดของความเป็นพระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ที่จะดำเนินต่อไปด้วยชัยชนะ ความสำเร็จ ความมั่งมี และเหนือธรรมชาติ เพราะว่าความเป็นพระเจ้าได้ทำงานภายในข้าพระองค์ ในนามพระเยซู! อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 12:13; ยอห์น 14:17


Comments are closed