วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2013

เต็มล้นโดยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง
Be Continually Filled With The Spirit

“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” (เอเฟซัส 5:18)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นในภาษากรีกได้แสดงให้เห็นถึงกริยาที่ต่อเนื่อง นี่หมายความว่า ในการที่คุณจะเกิดผลในการดำเนินชีวิตคริสเตียนและมีชีวิตในพระคริสต์อย่างครบบริบูรณ์ได้นั้น คุณจะต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงวันเดียวเท่านั้น แต่ตลอดเวลา การพูดภาษาแปลกๆ มีประโยชน์มากในเรื่องนี้ คุณสามารถพูดภาษาแปลกๆ ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเลยในการที่จะเต็มล้นโดยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง

พระคำของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น หลังจากข้อที่เราได้อ่านไป ในการที่จะมีประสบการณ์กับการเต็มล้นอย่างต่อเนื่องโดยพระวิญญาณได้นั้น ก็โดย “จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 5:19) สังเกตว่าพระคำไม่ได้กล่าวว่า “…กล่าวแก่กันและกัน…” แต่กล่าวว่า “…กล่าวกับตนเอง…” (ภาษาอังกฤษ) นั่นหมายความว่าเราแต่ละคนพูดกับตัวเอง

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร? เพราะว่าพระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก!” นั่นคือการที่คุณพูดพระคำกับตัวเอง สร้างตนเองขึ้นโดยพระคำของพระเจ้า การพูดพระคำกับตัวคุณเองในลักษณะนี้คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้คุณเองเต็มล้นโดยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่สอง พระคัมภีร์กล่าวว่า “…ร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า…” กำลังหมายถึงการร้องเพลงในพระวิญญาณ แต่งบทเพลงฝ่ายวิญญาณในใจของคุณแด่พระเจ้า ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงสำหรับคนอื่น เพียงแต่คุณร้องเพลงในวิญญาณโดยลำพังของคุณ และพระคำได้กล่าวต่อไปว่า “จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” นั่นหมายความว่าให้คุณขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อคุณ คุณได้เป็นพยานถึงการงานอันอัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของคุณ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรัก ความกรุณา พระคุณ ความเมตตา และพระสิริของพระองค์ในชีวิตของคุณ! คุณยังสามารถรับใช้ผู้อื่นเหมือนในโคโลสี 3:16 กล่าวว่า “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า”

ปฏิบัติสิ่งนี้อย่างตั้งใจ และทำให้ตัวคุณเองเต็มล้นโดยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ทุกวันทุกเวลา เป็นชีวิตแห่งชัยชนะและการครอบครองผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์!

คำอธิษฐาน
    สรรเสริฐพระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ยกย่องและนมัสการพระองค์สำหรับความรักอันยิ่งใหญ่ พระคุณ และฤทธิ์เดชในชีวิตของข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้นำข้าพระองค์เข้าสู่ชีวิตแห่งสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์! ขอสรรเสริญแด่พระองค์สืบไปเป็นนิตย์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 4:31; 1 โครินธ์ 14:2


Comments are closed