พฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015

เต็มด้วยสติปัญญา
Full Of Wisdom

“เพื่อมิให้มนุษย์สักคนหนึ่งอวดต่อพระเจ้าได้ โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาและความชอบธรรมของเรา และเป็นผู้ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่เราไว้ให้พ้นบาป” (1 โครินธ์ 1:29-30)

    เหมือนที่พระคริสต์ทรงเป็นชีวิตของคุณ (โคโลสี 3:3) และยังเป็นความชอบธรรม การชำระ และการไถ่บาปของคุณ พระองค์ยังทรงเป็นสติปัญญาของคุณด้วย พระคริสต์เป็นสติปัญญาของคุณหมายความว่าคุณเป็นผู้รับสติปัญญาและความรู้ทั้งหมด เพราพระคัมภีร์กล่าวว่าในพระองค์คือทรัพย์สมบัติทั้งหมดแห่งสติปัญญาและความรู้ (โคโลสี 2:3) และพระองค์ทรงสถิตภายในคุณ

มีบางคนที่อยู่ห่างจากสติปัญญา เมื่อเขาพูดหรือกระทำสิ่งใด สติปัญญาไม่ได้อยู่ที่นั่น พวกเขามีแนวความคิดที่ผิด ดังนั้นจึงให้เหตุผลอย่างโง่เขลา เพราะว่าสติปัญญาไม่ได้อยู่ในพวกเขา แต่นั่นไม่ใช่คุณ พระคริสต์ได้ถูกตั้งให้เป็นสติปัญญาของคุณ หน้าที่ของคุณคือการตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าและประกาศว่า “พระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายอดเยี่ยม และข้าพเจ้าทำสิ่งที่ยอดเยี่ยม” บางคนเมื่อได้ยินคุณพูดอย่างนี้อาจคิดว่าคุณเป็นคนเย่อหยิ่ง แต่คุณไม่ได้เป็นเช่นนั้น คุณกำลังสถาปนาความจริงเกี่ยวกับว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์

คุณไม่ได้สติปัญญาจากห้องเรียนหรือห้องทดลอง และไม่ใช่เรื่องของอายุอีกด้วย แต่สติปัญญามาจากพระเจ้า สติปัญญาที่แท้จริงนั้นมาจากพระวิญญาณ โดยการอยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ภายในคุณนั้น คุณได้เข้าสู่สติปัญญาของพระเจ้า เพราะว่าพระเยซูคริสต์คือจุดศูนย์รวมของสติปัญญาทั้งสิ้น ดังนั้นพลังแห่งการควบคุมในการอยู่ในศูนย์กลางน้ำพระทัยของพระเจ้า และมองเห็นถึงความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้านั้นกำลังทำงานในชีวิตของคุณ พลังสติปัญญานั้นควบคุมความคิดและการกระทำของคุณ และทำให้สิ่งต่างๆ ที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม

รู้และตระหนักว่าคุณเต็มล้นด้วยสติปัญญาของพระเจ้า ประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าว่าสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในใจและในปากของคุณให้ได้ยินและมองเห็น!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีวิญญาณที่ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าคิดต่างออกไป เพราะว่าพระคำของพระเจ้าได้หล่อหลอมความคิดของข้าพเจ้า และประทานแนวความคิดแห่งความชอบธรรมแก่ข้าพเจ้า สติปัญญาของพระเจ้าเป็นที่ได้ยินในคำพูดของข้าพเจ้า และมองเห็นได้ในการกระทำของข้าพเจ้าในวันนี้! ข้าพเจ้าอยู่ในน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้า และมองเห็นความจริงแห่งอาณาจักรของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:12-13; ยากอบ 3:13


Comments are closed