พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2016

เต็มด้วยพระสิริด้วยกันกับพระคริสต์

Glorified With Christ

“และบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วย ”(โรม 8:30)

    พระเยซูทรงมีฤทธิ์เดชสมบูรณ์ แต่เหมือนกับที่พระธรรมฮีบรูได้บอกกับเราเกี่ยวกับคนที่มีโอกาสได้รับการปลดปล่อยแต่ได้ปฏิเสธโอกาสนั้น ที่พวกเขาจะได้มีพระสิริที่มากขึ้น (ฮีบรู 11:35) พระเยซูได้ทรงรับความตายบนไม้กางเขน พระองค์ได้วางพระสิริของพระองค์ลง และทนทุกข์เพื่อเรา พระคำกล่าวว่าพระองค์ได้ยอมสละทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่เรา (ฟีลิปปี 2:7) วันนี้ในสวรรค์ พระองค์ทรงสวมมงกุฎที่เต็มด้วยพระสิริและความยิ่งใหญ่ พระองค์คือพระคริสต์ที่เปี่ยมด้วยพระสิริ

ใน 1 ยอห์น 4:17 ได้บอกบางสิ่งที่สำคัญกับเรา พระคำกล่าวว่า “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” พระคำไม่ได้กล่าวว่า “…พระองค์เคยเป็นอย่างไร เราก็เป็นเช่นนั้น” เราเป็นเหมือนพระองค์เดี๋ยวนี้!

พระองค์ทรงเป็นอาดัมคนที่สองและคนสุดท้าย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะของชนชาติใหม่ซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้น ฮาเลลูยา ดังนั้นคุณไม่ได้มาจากอาดัมคนแรก คุณไม่สามารถย้อนประวัติของคุณไปถึงเขาได้ เมื่อคุณอยู่ในพระคริสต์ ไม่มีประวัติที่ย้อนตัวคุณไปถึงอาดัมคนแรก เพราะว่าพระคำบอกว่า “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

เราเป็นผู้รับส่วน เป็นผู้รับพระสิริของพระองค์ พระเยซูได้ประทานพระสิริเดียวกันที่พระบิดาได้มอบให้แก่พระองค์ “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น” (ยอห์น 17:22) วันนี้ คุณได้กลายเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระเจ้า เหมือนที่พระเยซูทรงเป็น พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระบิดา และพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ ตรัสแก่พระองค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้มาก” (2 เปโตร 1:17)

รู้จักเกี่ยวกับสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ซึ่งพระเจ้าได้ทรงใส่ไว้ภายในคุณ พระองค์ได้ประทานไม่เพียงแต่ชีวิตของพระองค์ให้กับคุณเท่านั้น พระองค์ยังประทานสันติสุขและความชอบธรรมของพระองค์ให้กับคุณ และรวมถึงพระสิริหรือเกียรติอันยอดเยี่ยมของพระองค์อีกด้วย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    เหมือนกับพระคริสต์ที่ได้ทรงเป็นขึ้นจากความตายโดยพระสิริของพระบิดา เช่นเดียวกันข้าพเจ้ามีชีวิตใหม่ที่มีอำนาจเหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย ความผิดปกติ ความยากจน และมารร้าย ข้าพเจ้านั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์สถาน ที่ซึ่งข้าพเจ้าครอบครองและปกครองร่วมกันกับพระองค์ ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:26-27; 1 เปโตร 1:11; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed