เสาร์ ที่ 9 กันยายน 2017
เต็มด้วยผลแห่งความชอบธรรม
Filled With The Fruits Of Righteousness
“และเป็นคนที่เต็มบริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติและการยกย่องแด่พระเจ้า” (ฟีลิปปี 1:11)

     โรม 5:1 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ในการได้รับการชำระนั้นมีความหมายว่า ได้รับการประกาศว่าไม่มีความผิด นั่นคือผู้ที่เป็นคริสเตียน คือผู้ที่ได้รับการประกาศว่าชอบธรรมและยืนอยู่อย่างถูกต้องต่อพระพักตร์พระเจ้า เขาไม่ได้เป็นเพียง “คนบาปที่ได้รับการช่วยโดยพระคุณ”

ใช่ เราได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณ นั่นคือผลที่ได้รับ ในการกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ นั่นเป็นเหตุผลที่ชีวิตของเราควรจะเต็มไปด้วยผลแห่งความชอบธรรม การแสดงออกแห่งความชอบธรรม พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง..” (ยอห์น 15:5) เราเป็นแขนงที่ออกผล และเราออกผลแห่งความชอบธรรม เราแสดงให้เห็นผลแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าในทุกที่ที่เราไป ความชอบธรรมกำลังทำงานอยู่ภายในเรา

อะไรก็ตามที่คุณใส่ไว้ภายในคุณจะเป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นในเวลาที่อยู่ภายใต้ความกดดัน พูดอีกนัยหนึ่งก็คืออะไรก็ตามที่อยู่ภายในคุณคือสิ่งที่คุณสามารถให้ได้ เราสำแดงความชอบธรรม เราเดินในความชอบธรรมและทำสิ่งที่ชอบธรรม เพราะว่าเราเต็มด้วยผลแห่งความชอบธรรม

เมื่อพระเยซูได้รักษาคนตาบอดให้มองเห็น คนหูหนวกให้ได้ยิน ประทานขาให้แก่คนง่อยให้เดิน ทำให้คนตายเป็นขึ้น ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย รักษาคนเจ็บป่วย ตรัสถ้อยคำเพื่อหนุนใจและอวยพรผู้คน พระองค์กำลังสำแดงผลแห่งความชอบธรรม และพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17)

เราเป็นต้นไม้แห่งความชอบธรรม ได้รับการแต่งตั้งให้เกิดผลในการดีทุกประการ ถูกแต่งตั้งให้สำแดงพระสิริของพระเจ้า คุณเป็นสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า ได้รับการสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อการงานแห่งความชอบธรรม (เอเฟซัส 2:10)
คำอธิษฐาน

     ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสำแดงแห่งพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และที่ทรงทำงานในวิญญาณของข้าพระองค์โดยพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์เต็มด้วยผลแห่งความชอบธรรม ดังนั้น ข้าพระองค์จึงสำแดงความชอบธรรมของพระเจ้าแก่โลกของข้าพระองค์ เหมือนที่พระเยซูเคยทำ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ ฮาเลลูยา!
ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:21; ฟีลิปปี 2:13; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed