จันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2014

เติมเต็มและกำราบ
Replenish And Subdue

“พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:28)

    พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ และประทานสิทธิอำนาจแก่อาดัมให้ดูแล พระองค์ได้วางทุกสิ่งภายใต้เขา และให้เขาครอบครอง และดูแลทุกสิ่ง (ปฐมกาล 1:26) สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เมื่อพระองค์ตรัสกับมนุษย์ว่า “จนเต็มแผ่นดิน” คำว่า “เต็ม” ทำให้คิดถึงบางสิ่งที่สำคัญ โลกอันสวยงามที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นได้กลายเป็นมวลสารที่สับสน และพระเจ้าได้อวยพรมนุษย์และสั่งให้เขาเติมเต็มโลกนี้ ในการเติมเต็มนั้นหมายถึง เติมใหม่, ทำใหม่, แทนที่, ซ่อมแซม, หรือ ฟื้นฟู

นั่นหมายความว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติไป มีมารที่อยู่ภายนอกที่คอยทำลายสิ่งต่างๆ และมนุษย์ได้รับโอกาสและความรับผิดชอบที่จะซ่อมแซมมัน นั่นคือชีวิตที่สวยงามซึ่งเราได้รับการทรงเรียกในพระคริสต์ คือชีวิตแห่งการครอบครอง, สิทธิอำนาจ, พระพร, และการควบคุมเหนือโลกที่เราอยู่นี้ เราจะต้องควบคุมและกำราบโลกนี้

อย่างไรก็ตาม พระองค์ไม่ได้บอกให้เรากำราบซึ่งกันและกัน ในโลกนี้ สิ่งที่พระองค์ต้องการจากเราเกี่ยวข้องกับกันและกันคือการเดินในความรัก 1 ยอห์น 4:7-8 กล่าวว่า “ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า”

เมื่อคุณเดินในการครอบครองและในสิทธิอำนาจเหนือโลกนี้และสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ เหนือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ของธรรมชาติ พระองค์ตรัสว่า “จงรักกันและกัน” อย่าใช้การครอบครองเหนือคนอื่นเพราะว่าเราแต่ละคนต่างถูกสร้างขึ้นในพระฉายของพระบิดาในสวรรค์ของเรา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเกียรติและโอกาสแห่งชีวิตที่สวยงามที่ข้าพระองค์ได้รับการทรงเรียกให้เข้าไป เป็นชีวิตแห่งการครอบครอง สิทธิอำนาจ และพระพร ชีวิตที่ควบคุมเหนือโลกนี้ พลังแห่งธรรมชาติ และสิ่งต่างๆของโลกนี้ ข้าพระองค์ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพเหนือสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตของข้าพระองค์ เพื่อถวายเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม:: มัทธิว 8:27; มาระโก 11:23


Comments are closed