วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2020

เติมหัวใจของคุณให้เต็มด้วยคำพูดที่ถูกต้อง
Fill Your Heart With The Right Words

ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเป็นคนมีธัมมะและมิได้สงบปากคำ แต่หลอกลวงตัวเอง ธัมมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์ (ยากอบ 1:26)

                   การหลอกลวงหัวใจของคุณคือการทำให้วิญญาณของคุณเชื่อคำโกหก มันเหมือนกับสิ่งที่เปาโลอ้างถึงใน 2 ทิโมธี 2:25 ซึ่งพูดถึงคนที่ต่อต้านตนเอง ยกตัวอย่างเช่น คริสเตียนที่พูดถึงการขาดแคลน ความเจ็บป่วย ความอ่อนแอ และความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง ก็กำลังต่อต้านตนเอง เขากำลังหลอกลวงหัวใจของตัวเอง เพราะว่าเขากำลังพูดตรงกันข้ามกับน้ำพระทัยและการจัดเตรียมของพระคริสต์ในข่าวประเสริฐของพระองค์ คำพูดเช่นนั้นจะเข้าไปเป็นเมล็ดในวิญญาณของเขา และถ้าไม่ถูกถอนออกก็จะเติบโตและผลิตผลลัพธ์ให้เกิดขึ้น

                 จงระลึกถึงคำพูดของพระเยซูใน มาระโก 4:26-27 ว่า “…แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​อุปมา​เหมือน​คน​หนึ่ง​หว่าน​พืช​ลง​ใน​ดิน​ แล้ว​กลางคืน​ก็​นอน​หลับ และ​กลางวัน​ก็​ตื่น​ขึ้น ฝ่าย​พืช​นั้น​จะ​งอก​จำเริญ​ขึ้น​อย่างไร​เขา​ก็​ไม่​รู้​ ทั้งหมดที่ผู้หว่านต้องทำก็คือหว่านเมล็ด และเมล็ดนั้นคือพระคำ และหัวใจของมนุษย์คือพื้นดินที่รับสิ่งนี้ (มาระโก 4:14-15) ดังนั้นอย่าหว่านเมล็ดที่ผิดลงไปในหัวใจของคุณโดยการพูดคำพูดฝ่ายเนื้อหนัง จงพูดถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่คุณฟรีๆ เรา​กล่าวถึง​เรื่อง​สิ่ง​เหล่า​นี้ ด้วย​ถ้อยคำ​ซึ่ง​มิใช่​ปัญญา​ของ​มนุษย์​สอน​ไว้ แต่​ด้วย​ถ้อยคำ​ซึ่ง​พระ​วิญญาณ​ได้​ทรง​สั่ง​สอน คือ​เรา​ได้​อธิบาย​ความ​หมาย​ของ​เรื่อง​ฝ่าย​วิญญาณ ให้​คน​ที่​มี​พระ​วิญญาณ​ฟัง (1 โครินธ์ 2:13)

                   พระเจ้าได้จัดเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้สำหรับคุณ พระองค์ได้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อชีวิตที่เปี่ยมด้วยพระสิริและดีเลิศในความชอบธรรม สิ่งเหล่านี้ได้ถูกเปิดเผยในพระคำและถูกเปิดเผยต่อวิญญาณของคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ค้นพบและแสกนสิ่งที่ลึกล้ำของพระเจ้า วิญญาณของคุณทำหน้าที่เหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสแกนผ่านสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดของคุณเพื่อหาคำพูดที่คุณหว่านไว้ในนั้นเพื่อทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวสำหรับคุณ ดังนั้นจงหว่านคำพูดที่ถูกต้องไว้ในหัวใจของคุณเรื่อยๆ พระคัมภีร์กล่าวว่าด้วย​ว่า​ปาก​นั้น​พูด​สิ่ง​ที่​อยู่ในคลังแห่งหัวใจ

คำอธิษฐาน

                   พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ขอบพระคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่ล้ำค่า ดำรงอยู่นิรันดร์และไม่สิ้นสุดซึ่งมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในหัวใจของข้าพระองค์ หัวใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการเปิดเผยสำแดงของพระคำของพระองค์จึงไม่มีที่ว่างสำหรับความสงสัยหรือความไม่เชื่อ ไม่ว่าสถานการณ์จะต่อต้านอย่างไร ข้าพระองค์ก็ชนะ เพราะว่าพระคำของพระองค์คือชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน                                                       

ศึกษาเพิ่มเติม:2 โครินธ์ 4:17-18


Comments are closed