พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2018
เติมพลังในพระวิญญาณ
Charged Up In The Holy Ghost

“ฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญ..” (1 โครินธ์ 14:4)

     คำในภาษากรีกที่มีความหมายเหมือนกันกับคำว่า “ทำให้เจริญ” คือคำว่า “เติมพลัง” เหมือนแบตเตอรี่ ยูดา 1:20 กล่าวว่า “แต่ท่านที่รักทั้งหลาย จงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่าน และจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” ยูดาบอกให้คุณรับพลังในพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้คุณเกิดความกล้าหาญในพระวิญญาณโดยการพูดภาษาแปลกๆ

นี่คือสิ่งที่คุณทำเมื่อมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น คุณเติมพลังในพระวิญญาณมีโครงการบางอย่างที่คุณต้องการทำแต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มอย่างไร? จงรับพลังในพระวิญญาณ! จงรับสติปัญญาและฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยการอธิษฐานในพระวิญญาณจนกว่าคุณจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ

เอเฟซัส 5:18 กล่าวว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ” นี่คือเคล็ดลับของชีวิตแห่งการอัศจรรย์ที่เหนือธรรมชาติวันต่อวัน รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ ถ้าหากบางคนขี้อายและเริ่มฝึกพูดภาษาแปลกๆอย่างสม่ำเสมอ ในไม่ช้าเขาจะกลายเป็นคนกล้าและควบคุมตนเองได้

เมื่อคุณพูดภาษาแปลกๆ และวิญญาณของคุณได้รับพลัง มันจะควบคุมจิตใจของคุณ วิญญาณของคุณจะมีพลังขึ้นจากภายในเหมือนยักษ์และจะควบคุมมนุษย์ตัวนอก อ.เปาโลพูดกับทิโมธีว่า “จงทำให้ของประทานในตัวท่านรุ่งเรืองขึ้น…” (2 ทิโมธี 1:6) วิธีหนึ่งที่ทำได้คือโดยการพูดภาษาแปลกๆ

เหตุผลหนึ่งที่คริสเตียนหมดแรงในวันทุกข์ยากลำบากเพราะมนุษย์ตัวในอ่อนแอ และเหตุที่อ่อนแอก็เพราะไม่ได้พูดภาษาแปลกๆมากพอ การพูดภาษาแปลกๆทำให้เกิดความกล้าในวิญญาณของคุณ มันทำให้คุณเกิดความมั่นใจในความมีชัยเหนือศัตรู

จงปฏิเสธที่จะมีชีวิตแบบธรรมดา มีฤทธิ์เดชในตัวคุณ จงปลุกให้มันตื่นขึ้นเสมอ ในที่ลับจงอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ เมื่อคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าจงอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ จงรับพลังเต็มเปี่ยมตลอดเวลา นี่ไม่ใช่สำหรับคริสเตียนในคณะที่แปลกๆ แต่เป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับลูกของพระเจ้าทุกคน จงรับการเติมพลังในพระวิญญาณเสมอ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ข้าพเจ้ารับความกล้า รับพลัง รับการเสริมให้แข็งแกร่งโดยพระวิญญาณเพื่อทำทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าให้ทำ ข้าพเจ้าเต็มด้วยความสามารถในการทำอัศจรรย์โดยพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในข้าพเจ้า เสริมพลังภายในข้าพเจ้า สาธุการแด่พระเจ้า

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:18; กิจการ 1:8; 2 ทิโมธี 1:6


Comments are closed