วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2020

เติบโตในความเชื่อของคุณ
GROW YOUR FAITH

พี่น้องทั้งหลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องสมควรยิ่งเพราะความเชื่อของท่านจำเริญขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นด้วย (2 เธสะโลนิกา 1:3)

การเพิ่มพูนขนาดของความเชื่อที่พระเจ้าได้มอบให้แก่คุณเป็นความรับผิดชอบของคุณ และวิธีที่จะทำสิ่งนั้นก็คือการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าให้มากขึ้น “…ความ​เชื่อ​เกิด​ขึ้น​ได้​ก็​เพราะ​การ​ได้​ยิน และ​การ​ได้​ยิน​โดยพระคำของพระเจ้า(โรม 10:17)

ยิ่งคุณได้รับพระคำของพระเจ้าในวิญญาณของคุณน้อยลงเท่าไร คุณก็ยิ่งสำแดงความเชื่อขณะที่คุณเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตน้อยลงเท่านั้น ดังนั้นในทุกๆวันจงทำให้ความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นด้วยการกินพระคำของพระเจ้าอย่างตะกละตะกลาม

คนบางคนเคยพูดว่า “ความเชื่อของฉันน้อยมาก นั่นเป็นสาเหตุที่บางครั้งฉันถึงรู้สึกอ่อนแอฝ่ายวิญญาณ” ถ้าอย่างนั้นก็จงทำให้ความเชื่อของคุณเติบโตขึ้น! นั่นคืองานของคุณอย่าคงอยู่ในระดับความเชื่อที่น้อยนั้น ความเชื่อน้อยสำแดงความกลัวและความสงสัยออกมา (มัทธิว 8:26) ในมัทธิว 14:31 ซีโมนเปโตรกำลังเดินบนน้ำไปที่พระเยซูจนกระทั่งเขาเห็นลมและคลื่น แล้วก็เริ่มจม พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูจึง “…​เอื้อม​พระ​หัตถ์​จับ​เขา​ไว้​ทัน​ที แล้ว​ตรัส​ว่า ช่าง​มี​ความ​เชื่อ​น้อย ท่าน​สง​สัย​ทำ​ไม?” (มัทธิว 14:31)

ความเชื่อน้อยเป็นฝ่ายเนื้อหนังหรือให้เหตุผลแบบเนื้อหนัง เราเห็นตัวอย่างนี้ในมัทธิว 16:6 เมื่อพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จง​สัง​เกต​และ​ระ​วัง​เชื้อ​ของ​พวก​ฟา​ริสี และ​พวก​สะ​ดู​สี​ให้​ดี” พระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเขาให้เหตุผลต่อกันและกันว่า เพราะเราไม่มีขนมปัง (มัทธิว 16:7) พวกเขาไม่เข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูกำลังสอนอยู่และคิดว่าพระองค์หมายถึงขนมปังจริงๆ พระเยซูรับรู้ถึงเหตุผลฝ่ายเนื้อหนังของพวกเขาและพูดกับพวกเขาว่า พวก​ท่าน​ช่าง​มี​ความ​เชื่อ​น้อย​จริงๆ ทำไม​พวก​ท่าน​ถึง​พูด​กัน​เรื่อง​ไม่​มี​ขนม​ปัง?” (มัทธิว 16:8)

เมื่อคนที่มีความเชื่อน้อยรู้สึกไม่สบายท้อง เขาก็พูดอย่างรวดเร็วว่า “ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะบางสิ่งที่ฉันกินหรือที่ฉันดื่ม” แต่พระเยซูยังตรัสอีกว่า ถ้า​พวก​เขา​กิน​ยา​พิษ​ใดๆ มัน​จะ​ไม่​ทำ​อัน​ตราย​แก่​พวก​เขา…” (มาระโก 16:18) พระเจ้าต้องการให้ความเชื่อของคุณแข็งแกร่ง ไม่อ่อนแอ และไม่น้อย ดังนั้นจงศึกษาและฝึกฝนพระคำของพระเจ้า นั่นเป็นวิธีที่จะทำให้ความเชื่อของคุณเข้มแข็ง จงเป็นเหมือนคนที่ถูกอธิบายไว้ในเธสะโลนิกา ซึ่งความเชื่อเติบโตขึ้นอย่างมาก และคนเหล่านั้นที่อยู่ในหอเกียรติยศแห่งความเชื่อ (ฮีบรู 11) ซึ่งใช้ความเชื่อของพวกเขาเพื่อความสำเร็จ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

พระคำนั้นกำลังมีชีวิตและเกิดผลในตัวฉัน และเร้าความเชื่อในตัวฉันเพื่อเอาชนะความท้าทายและรักษาชีวิตแห่งชัยชนะในพระคริสต์ไว้ ฉันบังเกิดจากพระคำ ดังนั้นฉันจึงดำเนินชีวิตโดยพระคำ ขณะที่ฉันศึกษาและใคร่ครวญพระคำ ความเชื่อของฉันก็เข้มแข็งและพัฒนาขึ้นจากพระสิริสู่พระสิริ และพระพรของการปฏิบัติตามพระคำนั้นปรากฏอย่างชัดเจนในชีวิตของฉัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

กิจการ 20:32; โคโลสี 2:7

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 1 ปี

ยอห์น 13:1-30 & 2 พงศ์กษัตริย์ 20-22

อ่านพระคัมภีร์ให้จบใน 2 ปี

1 โครินทร์ 13:1-13 & สุภาษิต 23


Comments are closed