ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2017
เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงในความเชื่อ
Growing Strong And Sturdy In Faith
“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพูดกับท่าน เหมือนพูดกับพวกที่อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ต้องพูดเหมือนพวกที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เหมือนกับพวกที่เป็นทารกในพระคริสต์” (1 โครินธ์ 3:1)

    ใน 1 เปโตร 2:2 พระคำกล่าวว่า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด” ตอนนี้เปโตรกำลังหมายถึงคริสเตียนที่เพิ่งได้รับความรอดและต้องการน้ำนมของพระคำที่ช่วยให้พวกเขาเติบโต ซึ่งใช้ได้

แต่ใน 1 โครินธ์ 3 เปาโลไม่ได้หมายถึงคนที่เพิ่งรับเชื่อ เขาใช้คำในภาษากรีกคำว่า “nepios” ซึ่งหมายถึงคนที่เป็นเด็กในพฤติกรรม ท่าที ความเข้าใจ และโดยเฉพาะการสื่อสาร เขาตักเตือน “nepios” ที่ยังต้องการน้ำนมทั้งๆ ที่พวกเขาไม่ได้เป็นเด็กแล้ว เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเลี้ยงพวกท่านด้วยน้ำนม ไม่ใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื่อก่อนท่านไม่สามารถรับ และเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังคงไม่สามารถรับได้” (1 โครินธ์ 3:2)

เป็นเหมือนกับเวลาที่เราบอกคนที่เป็นคริสเตียนมาได้ระยะเวลาหนึ่งว่า “พระเจ้าจะทรงรักษาคุณในวันนี้ พระองค์จะมอบทางให้แก่คุณ ในเวลาที่ไม่มีหนทาง พระองค์จะสู้เพื่อคุณ เพียงแต่ยืนอยู่และดูการช่วยกู้ของพระเจ้า” นั่นมีไว้สำหรับ “nepios” คือทารก คนที่เติบโตแล้วไม่ยืนอยู่เฉยมองดูการช่วยกู้ของพระเจ้า พวกเขามีการรับรู้ฝ่ายวิญญาณได้รับการฝึกฝนแล้ว และออกไปในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เป็นของพวกเขา

พระคำกล่าวว่า “เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับคนที่ฝึกฝนจนมีความสามารถแยกแยะดีชั่วได้แล้ว” (ฮีบรู 5:13-14) กาลาเทีย 4:1 กล่าวว่า “…ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด” คุณเห็นหรือไม่? แม้ว่ามรดกเป็นของเขา เขาก็ยังคงเป็นทาสอยู่ตราบใดที่เขาเด็ก นี่ไม่ใช่ความฝันของพระเจ้าสำหรับลูกของพระองค์ พระองค์ต้องการให้พวกเขาเติบโตฝ่ายวิญญาณ

มีเพียงพระคำของพระเจ้าที่สามารถทำให้คุณเติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงในความเชื่อได้ สนใจในพระคำของพระเจ้า ให้พระคำสร้างคุณขึ้นทั้งทางฝ่ายวิญญาณ ความคิด ความรู้สึก และทำให้คุณเป็นผู้ชนะในชีวิต

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่สร้างวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยพระคำของพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็งและมีชัยชนะในชีวิต พระคำของพระองค์เป็นความสว่างและเป็นชีวิตของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ปรารถนาพระคำมากกว่าอาหารฝ่ายร่างกาย ปรารถนาพระคำเหมือนกวางที่ตามหาแม่น้ำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 3:18; เอเฟซัส 4:14-15


Comments are closed