อาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2016

เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยพระคำ
Keep Growing By The Word

“เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรม เพราะเขายังเป็นทารกอยู่” (ฮีบรู 5:13)

    ฮีบรู 5:12 กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้า ท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็ง” การเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณจำเป็นที่คุณต้องรับประทานพระคำของพระเจ้า เพราะว่าพระคำคืออาหาร (อาหารฝ่ายวิญญาณ) ที่แท้จริง (ยอห์น 6:55) 1 เปโตร 2:2 ยืนยันในเรื่องนี้ ซึ่งกล่าวว่า “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณที่ไร้สิ่งเจือปน เพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด”

มีเวลาที่คุณดำรงชีวิตด้วยน้ำนมตอนที่คุณเป็นทารก แต่เมื่อคุณเติบใหญ่ขึ้นจนถึงช่วงเวลาที่คุณหยุดที่จะพึ่งน้ำนมเป็นอาหาร นั่นเป็นเหมือนกับพระคำของพระเจ้า คุณเริ่มต้นด้วยน้ำนม (ความจริงง่ายๆ) ของพระคำ แต่คุณไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น คุณเติบโตขึ้นที่จะรับ “อาหารแข็ง” ของพระคำ อาหารแข็งมีไว้สำหรับคนที่เติบใหญ่แล้ว พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ (ฮีบรู 5:14)

ยกตัวอย่างของทารกฝ่ายวิญญาณ เราอาจพูดว่า “พระเจ้ากำลังจะรักษาคุณ” นั่นเป็นเพราะว่าเขายังไม่ช่ำชองในพระคำแห่งความชอบธรรม คนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะรู้มากกว่า เขามีชีวิตในสุขภาพของพระเจ้า เขาไม่ได้ “กำลังรอ” พระเจ้าเพื่อการรักษา เขารู้ว่าจะใช้พระคำอย่างไร และดำเนินชีวิตในพระคำอย่างไร เขาใช้พระคำเพื่อควบคุมสถานการณ์ต่างๆ และมีชัยชนะเหนือศัตรู

จงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสิ่งฝ่ายวิญญาณและในอาณาจักรของพระเจ้า นั่นคือความฝันของพระเจ้าสำหรับคุณ พระองค์ตรัสไว้ในเอเฟซัส 4:13-14 ว่า “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์…” การเติบใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงคือการยอมจำนนตัวเองให้ได้รับการฝึกฝนโดยพระคำของพระเจ้า และดำเนินชีวิตเหนือความประสาทสัมผัส การคงอยู่ในการเป็นทารกฝ่ายวิญญาณคือการโกงตัวเองและไม่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า

พระคำกล่าวว่า “…ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมด” (กาลาเทีย 4:1) นี่หมายความว่าคนที่เป็นทารกฝ่ายวิญญาณนั้นไม่สามารถเดินในมรดกของเขาได้ ในสิทธิ์และโอกาสของเขาในพระคริสต์ ดังนั้นจงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในพระคำ และโดยพระคำ และชื่นชมในพระสิริและคลังทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าของพระคริสต์

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ ซึ่งส่งผลกระทบภายในข้าพระองค์ ทำให้เกิดความยอดเยี่ยมและสง่าราศี ข้าพระองค์อยู่ในชีวิตแห่งชัยชนะผ่านพระคำ ที่สถานการณ์ต่างๆ เป็นไปตามพระประสงค์และน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 4:4; ยากอบ 1:22


Comments are closed