อังคาร ที่ 5 มกราคม 2016

เตรียมหัวใจของพวกเขาในคำอธิษฐาน
Prepare Their Hearts In Prayer

“ยาโคบอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว มีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนเวลารุ่งสาง” (ปฐมกาล 32:24)

    เนื้อหาของข่าวประเสริฐที่ได้ถูกมอบหมายให้อยู่ในการดูแลของเรานั้นเป็นใข่มุกที่มีค่าอย่างมาก ดังนั้นเราจะต้องทำให้แน่ใจว่าข่าวประเสริฐนั้นเกิดผลและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเหล่านั้นที่เราประกาศกับพวกเขา โดยการเตรียมหัวใจของพวกเขาโดยคำอธิษฐาน คุณจะต้องเตรียมหัวใจของพวกเขาให้พร้อมกับการรับพระคำก่อน ไม่เช่นนั้นพระคำที่คุณแบ่งปันกับพวกเขาสามารถไม่ส่งผลกระทบได้

ข่าวประเสริฐที่เราได้รับคำบัญชาให้ออกไปประกาศและสอนนั้นเป็นความหวังและฤทธิ์เดชแห่งความรอดเดียวของมนุษยชาติ ดังนั้นการอธิษฐานที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับการที่ข่าวประเสริฐนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน คุณจะต้องมีความพยายามในการอธิษฐาน เป็นความทุกข์อย่างมากของจิตวิญญาณ ในลูกา 22:44 พระเยซูอธิษฐานเช่นนี้ว่า “เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนัก พระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่”

คำที่แปลว่า “ทุกข์มาก” มาจากภาษากรีกคำว่า “agonia” ซึ่งมีความหมายว่าดิ้นรน เหมือนการต่อสู้ เหมือนการที่คุณกำลังแข่งขันกับใครบางคนเพื่อบางสิ่ง เป็นการปล้ำสู้ การต่อสู้ของความเชื่อ เป็นการแข่งขันเพื่อวิญญาณจิตของมนุษย์ ในการอธิษฐานลักษณะนี้ คุณพยายามที่จะยึดเอาชีวิตเหล่านั้นจากการป้อมปราการของซาตาน

ยกตัวอย่างเช่น คริสเตียนที่หลงหาย และไม่ได้ร่วมกิจกรรมฝ่ายวิญญาณอย่างสม่ำเสมอ คุณจะต้อง “ทุกข์มาก” และมีความพยายามในการอธิษฐานเผื่อเขา เพื่อที่เขาจะมีความร้อนรนฝ่ายวิญญาณมากขึ้น เขาอาจจะไม่ได้มาร่วมที่คริสตจักรแล้ว แต่คุณตัดสินใจที่จะไปเพื่อแบ่งปันพระคำกับเขา เพื่อเสริมกำลังและหนุนใจเขา อย่างไรก็ตามคุณต้องเตรียมหัวใจของเขาก่อนผ่านทางคำอธิษฐานที่มีชัยชนะแบบนี้ ไม่เช่นนั้น เขาอาจจะได้ยินทุกสิ่งที่คุณพูด แต่ก็ยังเหมือนเดิม

แต่คุณไม่ต้องการเช่นนั้น! คุณต้องการการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จงมีความทุกข์เพื่อวิญญาณของเขา อ้อนวอนด้วยน้ำตาในใจของคุณที่พระเจ้าจะทรงประทานการกลับใจใหม่แก่เขาเพื่อให้เขารู้ถึงความจริง เมื่อคุณทำเช่นนั้น พระวิญญาณของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวในใจของเขา และพระคุณจะถูกปลดปล่อยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับเขา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชและชัยชนะแห่งการอธิษฐานเหนือคนเหล่านั้นที่พระองค์ได้มอบหมายให้ข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขา ข้าพระองค์ได้รับการเร้าใจในวันนี้ด้วยการอุทิศตัว ความร้อนรน และภาระใจใหม่ ข้าพระองค์ประกาศว่าแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ได้ส่องในใจของพวกเขา ขับไล่ความมืดให้ออกไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:18; เยเรมีย์ 29:7; ฮีบรู 4:15-16


Comments are closed