อังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2014

เตรียมหัวใจของคุณสำหรับพระคำ
Prepare Your Heart For The Word

“ส่วนพืชซึ่งหว่านตกในดินดีนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะนั้นและเข้าใจ คนนั้นก็เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง” (มัทธิว 13:23)

    ในกิจการ 17:11 ลูกาซึ่งได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ เปรียบเทียบชาวยิวที่ได้ยินพระคำในเมืองหนึ่งกับชาวยิวที่ได้ยินพระคำในอีกเมืองหนึ่ง เขาเขียนว่าคนเหล่านั้นในเมืองเบโรอา “ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่” คนเหล่านั้นในเมืองเธสะโลนิกามีการตอบสนองที่แตกต่างออกไปในข้อความเดียวกันในเรื่องราวของข่าวประเสริฐ เปรียบเทียบกับคนเหล่านั้นที่อยู่ในเมืองเบโรอา ซึ่งพระวิญญาณอธิบายว่า “มีจิตใจสูงกว่า”

คุณรู้หรือไม่ว่าการที่พระวิญญาณของพระเจ้าบอกเราว่าคนกลุ่มหนึ่งมีจิตใจที่สูงกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นคืออะไร? อะไรคือตัวแปรที่บ่งบอก? คำตอบอยู่ในข้อเดียวกัน “ด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่” คนในเมืองเบโรอาค้นดูพระคัมภีร์ พวกเขาศึกษาเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาถูกสอนมานั้นคือสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้จริงหรือไม่ พวกเขารับพระคำด้วยความพร้อมในจิตใจอย่างเต็มที่ นั่นหมายความว่าพวกเขาเตรียมหัวใจของพวกเขาให้พร้อมในการรับพระคำ

มีคนมากมายทั่วโลกที่ไปคริสตจักร โดยไม่ได้เตรียมพร้อมจิตใจของพวกเขาในการรับพระคำของพระเจ้า อย่าเป็นเช่นนั้นเลย เป็นสิ่งสำคัญที่จะเตรียมหัวใจของคุณให้แสวงหาพระเจ้า (2 พงศาวดาร 12:14; 2 พงศาวดาร 30:19) จงเป็นคนที่หิวกระหายพระคำ ให้หัวใจของคุณแสวงหาพระคำ อย่าให้สิ่งใดมารบกวนคุณจากการรับพระคำ คนเหล่านั้นในเมืองเธสะโลนิการับพระคำด้วยการถกเถียง พวกเขาถกเถียงในจิตใจต่อพระคำ พวกเขาไม่พร้อมสำหรับพระคำ

ตลอดทั้งปีที่กำลังจะมาถึง ขณะที่คุณกำลังศึกษาพระวจนะแห่งความจริงนี้ในการเฝ้าเดี่ยว และอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มภายในปีหรือสองปี รับเอาทั้งหมดที่พระเจ้าทรงมีไว้สำหรับคุณด้วยจิตใจที่พร้อม ถ้าคุณให้ความสนใจอย่างถูกต้องต่อพระคำ คุณจะประหลาดใจในสิ่งที่พระเจ้าจะทำในชีวิตของคุณ การสำแดงที่พระองค์จะนำมาถึงวิญญาณของคุณเพื่อที่จะนำคุณให้สูงขึ้นในโลกแห่งสง่าราศี

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ถึงประโยชน์ของการเตรียมหัวใจของข้าพระองค์ให้พร้อมในการรับพระคำของพระองค์เข้าสู่วิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หิวกระหายพระคำ เพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ไว้วางใจได้ในการเสริมสร้างวิญญาณของข้าพระองค์ ผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์จึงถูกวางไว้สำหรับชีวิตแห่งความสำเร็จและความรุ่งเรือง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:14; 1 โครินธ์ 15:58


Comments are closed