พฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2015

เตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระองค์
Prepare For His Coming

“และบัดนี้ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย จงดำรงอยู่ในพระองค์ เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงมาปรากฏ เราทั้งหลายจะได้มีใจกล้า และไม่มีความละอายจำเพาะพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา” (1 ยอห์น 2:28)

    พระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมา เวลาเหลือน้อยแล้ว หลายคนคิดว่าโลกนี้จะดำเนินไปเหมือนวันนี้ตลอดไป ในความวุ่นวาย วิกฤติ และความชั่วร้าย มันจะไม่เป็นเช่นนั้น สิ่งเหล่านั้นจะถูกทำลาย

วิวรณ์ 17:16 กล่าวถึงการทำลายระบบและโครงสร้างของศาสนาของโลกนี้ที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวว่ามันจะถูกทำลายภายในพริบตา ที่คนทั้งโลกจะสงสัยถึงความรวดเร็วของมัน

อย่างไรก็ดี คำถามคือว่า “คุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์?” เมื่อบางคนที่ได้ยินว่าพระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมา พวกเขามีความเศร้าโศกและกลัวที่จะนอนหลับ ในกรณีที่พระองค์มาในเวลากลางคืน ไม่จำเป็นที่จะต้องหวาดกลัว จัดการกับชีวิตของคุณ นั่นคือสิ่งที่คุณควรจะทำ เดินในความรักและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพราะว่า “…เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา” (มัทธิว 24:44)

ไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวสำหรับการเสด็จมาของพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาศิโยน…” (ฮีบรู 12:22) นั่นกำลังพูดถึงเมืองของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ คุณบังเกิดเข้าสู่ศิโยนเมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณไม่ได้ถูกเรียกให้ไปที่ภูเขาซีนาย ที่ซึ่งมีการพิพากษาและความกลัว คุณถูกเรียกเข้าสู่ศิโยน ดังนั้นจงดำเนินไปในแสงสว่างของพระเจ้า และคุณจะพร้อมเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

คำอธิษฐาน
    ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในการเป็นผู้ที่ทรงเลือก เตรียม และตกแต่งในความพร้อมสำหรับการเสด็จมาอันใกล้ของพระองค์! ข้าพระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกวัน และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์กำลังเดินในแสงสว่าง และนำแสงสว่างไปยังโลกของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ลูกา 21:34; มัทธิว 16:27


Comments are closed