อังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2015

เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์!
Prepare For His Soon Return!

“ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะโลนิกา 4:16-17)

    พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของทั้งโลกนี้ พระองค์ไม่ได้ตายโดยเปล่าประโยชน์ และพระองค์ก็ไม่ได้ตายเพื่อพิธีทางศาสนา หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นไปนั้น พระองค์ทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง เตรียมชีวิตของคุณสำหรับการเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระเยซูคริสต์ พระองค์กำลังจะเสด็จกลับมาเพื่อคริสตจักรที่ไร้จุดด่างพร้อย หรือรอยตำหนิ คริสตจักรที่บริสุทธิ์และไร้มลทิน คริสตจักรที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อ เดินในความเชื่อ เดินในพระคำของพระเจ้า และสำแดงความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

นี่คือเหตุผลที่เราเทศนาและประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจร้อนรน พระคำกล่าวว่าเพราะความรอดของวิญญาณจิตดวงหนึ่ง ก็มีความยินดีในสวรรค์ (ลูกา 15:7) ดังนั้นอย่านิ่งเฉยในเรื่องของข่าวประเสริฐ เรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ นี่คือวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของคุณ! พระเจ้าให้เราอยู่ที่นี่เพื่อนำวิญญาณให้กับพระคริสต์ ตัดสินใจของคุณที่จะเป็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้คุณเป็น และทำให้ความฝันของพระองค์สำเร็จ อย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์ อย่าอยู่เพื่อตนเอง อยู่เพื่อพระองค์ ยืนอย่างเข้มแข็งในพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงทำให้คุณเป็นผู้ชนะในชีวิตนี้

ตื่นตัวและกระตืนรือร้นเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้ให้ฤทธิ์เดชกับคุณเหนือมารร้ายทั้งปวง พระองค์ได้ให้ฤทธิ์เดชกับคุณเหนือความกลัว อย่ากลัวสิ่งใดเลย และเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา เราจะได้นำฟ่อนข้าวไปกับเรา เราจะนำเสนอทุกคนที่เราได้นำมาเพื่อพระองค์ และพระองค์จะตรัสว่า “ทำได้ดีมาก เจ้าผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อ เชิญเข้ามาในความยินดีของเรา” นั่นเป็นเป้าหมายของการร้องเพลง การนมัสการ การถวาย และทุกสิ่งที่เราทำ คือเพื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรของพระองค์ ซึ่งได้ทรงมอบหมายให้อยู่ในการดูแลของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศข่าวประเสริฐแห่งความชอบธรรมด้วยความกระตือรือร้นและความเร่งด่วน ดึงคนออกจากการถูกพิพากษาและการถูกทำลาย เข้าสู่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และอิสรภาพแห่งพระบุตรของพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 42:1; กิจการ 4:12; 1 เธสะโลนิกา 4:16-17


Comments are closed