อาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2016

เดินในแสงสว่างแห่งความชอบธรรมของพระองค์
Walk In The Light Of His Righteousness

“และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย” (โรม 3:26)

    พระเยซูคริสต์ได้กลายเป็นความชอบธรรมของคุณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในการเป็นคริสเตียนนั้น เราไม่เดินในความชอบธรรมของเรา แต่เราประกาศและยืนยันด้วยความกล้าหาญว่าพระองค์ได้กลายเป็นความชอบธรรมของเรา เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าด้วยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ และเราเดินในแสงสว่างแห่งความชอบธรรมนั้น

เป็นเหมือนกับการซ่อนในพระสิริของพระองค์ หรือถูกปกคลุมด้วยพระสิริของพระองค์ ไม่สามารถมองเห็นคุณได้ แต่เป็นแสงสว่างของพระเจ้าที่ถูกมองเห็น เป็นพระสิริของพระองค์ที่ถูกมองเห็น เป็นฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ถูกสำแดงออก เมื่อคุณเดินในความชอบธรรมของพระองค์ ความชอบธรรมของพระองค์นั้นคือสิ่งที่ถูกสำแดงออกในชีวิตของคุณ นั่นคือการเป็นคริสเตียน คือการเดินในความชอบธรรมของพระองค์

2 โครินธ์ 5:21 บอกเราว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” คุณได้กลายเป็นผู้สำแดงความชอบธรรมของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ผ่านทางคุณ! พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรมของผู้ที่เชื่อในพระเยซู

เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรายืนยันเมื่อเรารับพิธีมหาสนิท พระองค์ตรัสไว้ใน 1 โครินธ์ 11:26 ว่า “เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จมา” การสิ้นพระชนม์ การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ ทำให้เราได้รับการชำระให้ชอบธรรม พระองค์ได้ยืนในที่แห่งความบาปของเรา และให้ความชอบธรรมของพระองค์แก่เรา นี่ความความจริงที่ยอดเยี่ยม!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับพระโลหิตของพระเยซูที่ได้หลั่งออกเพื่อข้าพระองค์ การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์ได้คืนดีกับพระองค์ พระโลหิตของพระองค์ได้ประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ และโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ ข้าพระองค์ยืนอยู่อย่างชอบธรรมต่อหน้าพระองค์ตลอดไป! ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่แห่งชัยชนะของข้าพระองค์ ความยอดเยี่ยม และการครอบครองที่ไม่มีวันสิ้นสุด ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 26:26-28; 1 โครินธ์ 1:30


Comments are closed