จันทร์ ที่ 1 มกราคม 2018
เดินในแสงสว่างของพระองค์
Walk In His Light

“ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวง ความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่”(ยอห์น 1:4-5)

   ในยอห์น 8:12 พระเยซูตรัสว่า “…เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” อีกครั้งในยอห์น 9:5 พระองค์ตรัสว่า “ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก เราเป็นความสว่างของโลก” ความสว่างเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงลักษณะหรือรูปร่าง ในสดุดี 119:105 ผู้เขียนสดุดีได้บันทึกไว้ว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์”

ในการดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระคริสต์นั้นเป็นการดำเนินชีวิตในความมืดและไร้ซึ่งความหวัง คุณไม่สามารถรู้จักตัวคุณเองโดยอยู่ห่างจากพระองค์ เพราะมีเพียงพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นความสว่าง ที่จะทำให้ตัวตนของคุณเปิดเผยออกมา พระคำกล่าวว่าโดยพระองค์นั้นเป็นน้ำพุแห่งชีวิต ในความสว่างของพระองค์เราเห็นแสงสว่าง (สดุดี 36:9) ฮาเลลูยา!

ถ้าคุณใช้แสงสว่างทั้งหมดในโลกนี้ในการกำหนดชีวิตของคุณ คุณจะมองเห็นสิ่งที่คุณไม่ชอบอย่างแน่นอน แต่ภายใต้ความสว่างของพระองค์ คุณเป็นคนยอดเยี่ยมและเต็มด้วยพระสิริ ความสว่างของพระเจ้าคือพระคำของพระองค์นั้นจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นใคร สิ่งที่คุณมี และความสามารถของคุณในพระคริสต์ คุณอาจใช้เครื่องฉายรังสีเอ็กซ์เรย์เพื่อมองดูกระดูกหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่มีเพียงพระคำเท่านั้นที่แสดงให้เห็นถึงผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่สถิตอยู่ภายในคุณ

นอกจากจะแสดงให้คุณเห็นถึงสิทธิ์ของคุณในพระคริสต์แล้ว พระคำยังทำให้เกิดสิ่งที่สอดคล้องกับที่ได้กล่าวไว้ภายในคุณ ยิ่งไปกว่านั้น พระคำยังนำและกำหนดทิศทางของคุณในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณอีกด้วย ประทานสติปัญญาให้แก่คุณเพื่อที่จะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จ

เมื่อคุณศึกษาพระคำของพระเจ้าและภาวนาพระคำนั้น คุณจะมีความสว่างถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงที่คุณจะต้องทำในปีใหม่นี้ คุณจะมีความสว่างที่จะรู้ว่าต้อตั้งเป้าหมายอะไร และก้าวไปเพื่อทำให้เป้าหมายเหล่านั้นสำเร็จ คุณจะมีความเข้าใจและความรู้ในการทำทุกสิ่งอย่างยอดเยี่ยม คุณจะเดินในความสำเร็จ สุขภาพ ความเจริญ สันติสุข และความเข้มแข็ง สิ่งนี้ได้รับการรับประกันแล้ว ถ้าเดินและมองเห็นโดยความสว่างของพระเจ้า คือพระคำของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

   ข้าพเจ้ากำลังเดินในทางแห่งชีวิต ทำให้น้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของข้าพเจ้า ความสว่างของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของข้าพเจ้า เพื่อที่จะรู้และเดินในมรดกของข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ ขอบพระคุณพระบิดา ที่ทรงนำข้าพระองค์ไปโดยแสงสว่างของพระองค์ ในทางแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ และความยอดเยี่ยมในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:130; อิสยาห์ 2:5


Comments are closed