เสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2015

เดินในสุขภาพจากสวรรค์
Walk In Divine Health

“ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั้นว่า “ให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควร”” (มาระโก 7:27)

    บางครั้งคุณพบคริสเตียนที่พูดว่า “พระเจ้า โปรดรักษาข้าพระองค์ ข้าพระองค์เรียกร้องการรักษาของข้าพระองค์” สำหรับคริสเตียนที่เป็นทางรกฝ่ายวิญญาณและไม่รู้เรื่อง พระเจ้าอาจทนไประยะหนึ่ง แต่เมื่อเวลามาถึงที่พระองค์จะกล่าวว่า “โตได้แล้ว!” และการอธิษฐานแบบนั้นก็จะไม่เกิดผลอีกต่อไป

บางคนเคยถามข้าพเจ้าว่า “อาจารย์คริส ฉันเคยอธิษฐานเผื่อผู้คนและพวกเขาได้รับการรักษา และฉันก็เคยอธิษฐานเผื่อตัวเองและได้รับการรักษา แต่ทำไมเดี๋ยวนี้เมื่อฉันอธิษฐานเผื่อตัวเองถึงไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้ว่าฉันยังคงอธิษฐานเผื่อคนอื่นและพวกเขาได้รับการรักษา เกิดอะไรขึ้น?”

ปัญหานั้นง่ายมาก พระเจ้าไม่เคยบอกให้คุณอธิษฐานเผื่อตัวเองให้ได้รับการรักษา เพียงเพราะว่าการอธิษฐานนั้นได้รับคำตอบตอนที่คุณเป็นทารกฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะอธิษฐานอย่างนั้นต่อไป พระคัมภีร์กล่าวว่า “ในเวลาเมื่อมนุษย์ยังไร้เดียงสา พระเจ้ามิได้ทรงถือโทษ แต่เดี๋ยวนี้ พระเจ้าได้ตรัสสั่งแก่มนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่” (กิจการ 17:30) สิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าไม่ใช่ให้คุณได้รับการรักษา แต่ให้เดินในสุขภาพจากสวรรค์ เมื่อคุณเติบโตฝ่ายวิญญาณแล้ว คุณไม่อธิษฐานขอให้พระเจ้ารักษาคุณ เพราะว่าการรักษาเป็นอาหารสำหรับเด็ก การรักษาไม่ได้เป็นของกษัตริย์

ในระดับแรกของการเติบโตฝ่ายวิญญาณ คุณเจ็บป่วยและคุณหายดี และขั้นตอนนี้ก็วนไปมา คุณ “เชื่อ” พระเจ้าสำหรับการรักษาเสมอ ในระดับสองและระดับที่สูงกว่า คุณประกาศว่า “สุขภาพจากสวรรค์เป็นของข้าพเจ้า!” คุณไม่อธิษฐานขอการรักษา ความเชื่อของคุณมีสำหรับสุขภาพจากสวรรค์ เมื่อคุณรู้สึกถึงอาการของความเจ็บป่วยในร่างกายของคุณ คุณประกาศว่า “ในนามพระเยซู ข้าพเจ้าสั่งความเจ็บปวดให้หมดไป!” และมันก็เป็นไปตามนั้น!

ดังนั้นคุณอยู่ในระดับไหน? คุณจะต้องเคลื่อนไปในระดับที่สูงขึ้น ที่ซึ่งไม่มีการปวดหัว เป็นไข้ หรือรูปแบบใดๆ ของความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ! พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้ที่อยู่ในศิโยน จะไม่กล่าวว่า “ข้าพเจ้าป่วย” (อิสยาห์ 33:24) เหตุผลที่พวกเขาไม่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่าเขาไม่ป่วย

เรามีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า เรามีชีวิตของพระเจ้าที่ไม่มีอะไรทำอันตรายได้อยู่ในเรา ดังนั้นความเจ็บป่วยจะมาจากที่ไหน? ถึงแม้ว่าคุณรู้สึกถึงอาการเจ็บป่วย นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น สั่งมันให้ออกไปในนามพระเยซู! เดินในสุขภาพจากสวรรค์และปฏิเสธที่จะป่วย

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ! ข้าพเจ้ามีชีวิตจากสวรรค์อยู่ในทุกส่วนของร่างกายของข้าพเจ้า ในทุกๆ เซลของเลือดของข้าพเจ้า และในทุกๆ กระดูกของร่างกายของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ จากศีรษะจรดปลายเท้า! พระคำของพระเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟื้นฟูร่างกายทุกส่วนของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 13:11; 1 เปโตร 2:24


Comments are closed