เสาร์ที่ 5 มกราคม 2013

เดินในพระสิริ
Walk In The Glory

“เขาได้สืบค้นหาบุคคลและเวลา ซึ่งพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขาได้ทรงบ่งไว้ เมื่อเขาได้ทำนายถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ และถึงพระสิริที่จะมาภายหลัง” (1 เปโตร 1:11)

พระเยซูไม่ได้เพียงแต่จ่ายราคาสำหรับความรอดของคุณเท่านั้น พระองค์ยังทรงนำคุณเข้าสู่ชีวิตใหม่อีกด้วย เป็นชีวิตแห่งพระสิริ พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานจากแซ่ของทหารโรม ถูกถ่มน้ำลายใส่ ถูกตบ ถูกซ้อม และถูกตรึงที่กางเขน ถึงกระนั้น ในขณะที่เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้น มีเพียงสิ่งเดียวในความคิดของพระองค์ คือพระสิริที่จะตามมาภายหลังการทนทุกข์ของพระองค์ ผลลัพธ์ของความทุกข์ทรมานทั้งสิ้นของพระคริสต์คือชีวิตแห่งพระสิริที่พระองค์ทรงนำคุณเข้าไป
ชีวิตแห่งพระสิริหมายถึงความเป็นพระเจ้าและธรรมชาติของพระองค์ คือชีวิตแห่งการอัศจรรย์และสิ่งเหนือธรรมชาติ พระคัมภีร์บอกเราถึงการที่พระเยซูทรงทำการอัศจรรย์ สำแดงพระสิริของพระองค์ออกไป (ยอห์น 2:11) ชีวิตทั้งหมดของพระองค์เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์และสิ่งเหนือธรรมชาติ พระองค์ทรงดำเนินในพระสิริของพระเจ้า
พระสิริของพระเจ้าหมายถึงส่วนประกอบทั้งหมดของความเป็นพระเจ้าที่นำมาซึ่งความสมบูรณ์แห่งความงดงาม ไม่เพียงแต่พระเจ้าได้ทรงเรียกคุณให้เดินในพระสิริของพระองค์ พระองค์ยังทรงทำให้คุณเป็นพระสิริของพระองค์ด้วย พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเยซูคือแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้า และเป็นการสำแดงพระลักษณะของพระองค์ (ฮีบรู 1:3) และเราเป็นเหมือนพระองค์ “…เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17) อย่างที่พระเยซูทรงเป็นพระสิริของพระเจ้า คุณเองก็เช่นกัน คุณคือผู้ร่วมรับเช่นเดียวกับผู้ถือพระสิริของพระองค์ ไม่น่าแปลกที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในยอห์น 17:22 ว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา…”
ทำให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณตระหนักในทุกเวลา ตัดสินใจในปีนี้ที่คุณจะเดินในพระสิริของพระเจ้ามากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน เริ่มต้นด้วยการภาวนา ทุกวัน ใช้เวลาศึกษาพระคำและใคร่ครวญพระสิริของพระเจ้า พระคัมภีร์บอกเราว่ามนุษย์คิดในใจของเขาเช่นไร เขาก็เป็นเช่นนั้น (สุภาษิต 23:7) ถ้าคุณคิดในโลกแห่งพระสิริ คุณจะเดินในโลกแห่งพระสิริ กล่าวคำว่า “ไม่” ต่อความเจ็บป่วย, ความยากจน หรือชีวิตที่ตกต่ำ เลือกชีวิตแห่งความยอดเยี่ยม ชัยชนะ ความสำเร็จ และความรุ่งเรือง เดินในพระสิริ ความงดงาม และความสมบูรณ์ของพระเจ้า

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูคริสต์มาเพื่อทนทุกข์แทนข้าพระองค์ และนำข้าพระองค์เข้าสู่ชีวิตแห่งพระสิริ ข้าพระองค์สำแดงความดี ความยอดเยี่ยม ความสมบูรณ์ และความงดงามของพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 1:27; 2 โครินธ์ 4:6-7


Comments are closed