เสาร์ ที่ 6 ตุลาคม 2018

เดินในพระคริสต์
WALKING IN CHRIST
เพราะฉะนั้น ในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้ว ก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย (โคโลสี 2:6)

     คุณได้รับพระเยซูคริสต์อย่างไร? โดยความเชื่อ และความเชื่อกำลังเดินอยู่ในพระวจนะ ดังนั้นการเดินในพระคริสต์ก็คือการเดินในพระวจนะ โคโลสี 3:3 กล่าวว่าพระคริสต์คือชีวิตของคุณ คุณมีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์ คุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าพระคริสต์ และเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องดำเนินชีวิตทุกๆวันด้วยการตระหนักรู้ถึงความเป็นจริงนี้

การเดินในพระคริสต์นั้นไปไกลกว่าการพูดกับพระองค์ในการอธิษฐาน เนื่องจากคุณมีความต้องการบางอย่าง แต่หมายถึงการตระหนักรู้ในเวลานี้ว่าคุณอยู่ในพระองค์และพระองค์อยู่ในคุณ คุณเป็นทุกสิ่งที่พระองค์บอกว่าคุณเป็น, มีทุกสิ่งที่พระองค์บอกว่าคุณมี และสามารถทำทุกสิ่งที่พระองค์บอกว่าคุณสามารถทำได้ จงมองเห็นตนเองในความสว่างนี้และดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้อง อิสยาห์ 2:5 กล่าวว่า “โอ เชื้อสายของยาโคบเอ๋ย มาเถิด ให้เราดำเนินในความสว่างของพระยาห์เวห์” คุณเดินอยู่ในความสว่างขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? นั่นคือการเดินในพระวจนะของพระองค์

1 ยอห์น 1:5-6 กล่าวว่า “นี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์ และบอกกับพวกท่าน คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย ถ้าเราจะว่า เรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืด เราก็โกหก และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง” คุณไม่สามารถเดินในพระคริสต์และเดินในความมืดในเวลาเดียวกัน ความมืดเป็นตัวแทนของความจำกัดและสิ่งที่ขัดขวางทุกอย่าง นั่นคือทุกสิ่งที่ชั่วร้าย แต่พระเยซูตรัสว่าอย่างไร? “…เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12)

เมื่อคุณเดินในพระคริสต์ คุณมีประสบการณ์กับชีวิตของพระคริสต์ทุกวัน นั่นคือคุณชนะ, เจริญรุ่งเรือง และมีสุขภาพดีตลอดไป! ดำเนินชีวิตด้วยการตระหนักรู้ว่าคุณเป็นผู้มีชัยในพระเยซูคริสต์ เมื่อพระเจ้ามองดูคุณพระองค์ไม่ได้มองเห็นคนที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดปลดปล่อยหรือความช่วยเหลือ พระองค์มองเห็นคุณแข็งแรง, เต็มไปด้วยพระวิญญาณและฤทธิ์อำนาจ พระองค์มองเห็นคุณเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิต! คุณต้องเห็นด้วยกับภาพที่พระองค์ทรงมองคุณและกล่าวว่า “ใช่แล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้า! ข้าพระองค์เป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้ข้าพระองค์เป็น ข้าพระองค์เดินในความสว่างของสิ่งที่ข้าพระองค์เป็นในพระคริสต์!” ขอพระสิริเป็นของพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     ข้าพระองค์ตระหนักรู้ถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ ในพระองค์ข้าพระองค์มีชีวิต และไหวตัว และเป็นอยู่ในพระองค์ โดยพระองค์ข้าพระองค์มีชัยชนะ นั่นคือครอบครองในชีวิตตลอดไป ข้าพระองค์ครอบครองแหล่งของชีวิต แหล่งของชีวิตยอมจำนนต่อข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมยอห์น 14:6; โคโลสี 1:26-27; โคโลสี 3:1-4


Comments are closed