พฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017

เดินในความสว่างของพระองค์
Walk In His Light
“แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:7)

    ในการเดินในแสงสว่างนั้นคือการเดินในแสงสว่างของพระคำพระเจ้า หมายความว่าเป็นการเดินในแสงสว่างของสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับสิ่งทรงสร้างใหม่ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในพระคำ ถ้าพวกเราไม่ได้กำลังเดินในแสงสว่าง ก็จะไม่มีการสามัคคีธรรมเพราะว่าแสงสว่างนั้นไม่เหมือนกับความมืด

ยกตัวอย่างว่า พระคำได้เปิดเผยว่าในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ เราได้รับการชำระแล้ว คุณจะต้องเดินในแสงสว่างแห่งการชำระแล้วของคุณ คุณได้ถูกทำให้เป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์แล้ว (2 โครินธ์ 5:21) คุณจะต้องเดินในความสว่างแห่งความชอบธรรมของคุณ การเดินในความสว่างแห่งความชอบธรรมของคุณนั้นหมายความว่าคุณกำลังเดินอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าคิด ความสว่างของพระองค์เกี่ยวกับความชอบธรรม

ความสว่างของพระเจ้าเกี่ยวกับความชอบธรรมคือของขวัญที่ได้ใส่ไว้ในทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นคุณสามารถกล่าวว่า
“พระบิดา ข้าพระองค์อยู่ในความสว่างของพระองค์อยู่ใน ความชอบธรรมของพระองค์ ของขวัญที่ได้ประทานให้แก่ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นข้าพระองค์มีของขวัญนั้นในนามพระเยซู ข้าพระองค์เป็นผู้ชอบธรรม ฮาเลลูยา” นั่นคือการเดินในความสว่างของพระองค์

อย่างไรก็ดี คนฝ่ายเนื้อหนังนี้เดินตามความรู้สึกของเขา เขากล่าวว่า “ฉันไม่รู้สึกเหมือนว่าพระเจ้าทรงอยู่กับฉันในวันนี้ คำอธิษฐานของฉันขึ้นไปไม่สูงพอ โอพระบิดา ข้าพระองค์กำลังดิ้นรนอยู่” คุณเห็นหรือไม่ว่า เขากำลังทำตรงข้ามกับพระคำของพระเจ้า โดยการประกาศว่าเขาเป็นผู้ดิ้นรน ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่พระคำบอกว่าคนที่ได้เข้าสู่การพักผ่อนของพระเจ้าก็หยุดที่จะต้องดิ้นรน (ฮีบรู 4:10) เขาตีความชีวิตของเขาผ่านทางประสาทสัมผัสของเขา และพระคำของพระเจ้านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประสาทสัมผัสของคุณ

โดยการบังเกิดใหม่ คุณไม่ได้อยู่ในเนื้อหนัง “…คนที่อยู่ในเนื้อหนัง จะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ไม่ได้” (โรม 8:8) คุณจะต้องเดินโดยพระวิญญาณ ไม่ใช่โดยประสาทสัมผัสหรือความรู้สึกของคุณ โรม 8:13 กล่าวว่า “เพราะว่าถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณ ท่านทำลายกิจการของร่างกาย ท่านก็จะดำรงชีวิตได้” นี่ไม่ได้กำลังพูดถึงการตายฝ่ายร่างกาย แต่กำลังหมายถึงการตายฝ่ายวิญญาณ นั่นหมายความว่าคุณจะถูกตัดออกจากพระเจ้า คุณจะพบตัวคุณต้องดิ้นรนต่อสู้ แต่ถ้าคุณเดินในความสว่างของพระเจ้า ในพระคำของพระองค์ คุณจะมีชีวิต ปกครองและครอบครองในฐานะกษัตริย์

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยทางแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์เป็นความสว่างและเป็นสง่าราศี ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาและดำเนินชีวิตโดยพระคำ ข้าพระองค์ได้รับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาพแห่งสง่าราศีที่ข้าพระองค์มี ไม่มีความมืดภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เพลิดเพลินกับการสามัคคีธรรมที่ดีกับพระคำและพระวิญญาณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 36:9; สุภาษิต 6:23


Comments are closed