อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2019
เดินในความสว่างของพระองค์
Walk In His Light

แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:16)

    เหตุผลที่คริสเตียนบางคนพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับเนื้อหนังนั่นก็เพราะพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามพระคำ (ยากอบ 1:22) พระคำของพระเจ้านั้นชัดเจน นั่นคือจงเดินในพระวิญญาณ แล้วคุณจะไม่ตอบสนองตัณหาหรือความปรารถนาของเนื้อหนัง

บางคนได้กำลังพยายามตรึงเนื้อหนังไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีประโยชน์ พระเจ้าไม่เคยบอกให้เราตรึงเนื้อหนัง เพราะเนื้อหนังนั้นได้ถูกตรึงไว้แล้ว มันเกิดขึ้นทันทีที่คุณบังเกิดใหม่ กาลาเทีย 5:24 กล่าวว่า“ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้ว”

ดังนั้นถ้าคุณกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับเนื้อหนังให้หยุด แค่ปฏิบัติตามพระคำเท่านั้น นั่นคือเดินไปตามชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในวิญญาณของคุณ 1 ยอห์น 1:7 บอกให้เราเดินในความสว่าง เหมือนพระองค์ (พระเจ้า) อยู่ในความสว่าง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเดินในความสว่างแห่งการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อคุณในพระคริสต์ตามที่เปิดเผยในพระคำ

ตัวอย่างเช่นโรม 6:14 กล่าวว่า “บาปจะไม่ครอบงำพวกท่านต่อไป…” ดังนั้นถ้าคุณพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับนิสัยบางอย่าง จงอย่าหงุดหงิด! จงใช้พระคำ กล่าวยืนยันว่า “ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ บาปไม่มีฤทธิ์อำนาจเหนือฉัน ฉันปฏิเสธที่จะถูกพันธนาการด้วยแอกแห่งความเป็นทาส ฉันหยุดนิสัยนี้ในพระนามของพระเยซู จงป่าวประกาศอย่างนี้บ่อยๆ และเริ่มเดินในความสว่างนี้ แล้วอีกไม่นานนิสัยที่เลวนั้นจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทำให้ข้าพระองค์หยั่งรู้ถึงเส้นทางแห่งชีวิตผ่านทางพระคำของพระองค์ พระคำของพระองค์เต็มไปด้วยแสงสว่างและพระสิริ ข้าพระองค์เดินในความสว่างแห่งธรรมชาติของความชอบธรรมของข้าพระองค์ ด้วยการใช้อำนาจครอบครองเหนือซาตาน บาป และเนื้อหนังพร้อมกับความรู้สึกและตัณหาของมัน ข้าพระองค์ได้ชนะโลกและดำเนินชีวิตออย่างมีชัยชนะทุกวัน ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมฮีบรู 12:1; โรม 6:14


Comments are closed