พุธ ที่ 3 มิถุนายน 2015

เดินตามรอยพระบาทพระองค์
Following His Steps

“เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลาย ให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” (1 เปโตร 2:21)

    พระเจ้าไม่เคยบอกให้เราตามหรือให้คนมีชื่อเสียงเป็นตัวอย่างของเรา เพราะว่าพระองค์ได้บอกเราไว้แล้วในพระคำของพระองค์ว่าใครที่เราควรเลียนแบบ “เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก” (เอเฟซัส 5:1) ดังนั้น เราจะต้องทำตามพระเยซู และเลียนแบบวิถีชีวิตของพระองค์

นอกจากนั้นแล้ว เราจะต้องเดินตามตัวอย่างของชายและหญิงแห่งความเชื่อ ผู้ที่ได้ถูกบันทึกไว้เพื่อเราในพระคัมภีร์ “ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงหัวหน้าของท่าน ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน และจงพิจารณาดูผลปลายทางที่เกิดแก่เขา แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา” (ฮีบรู 13:7) พระองค์ต้องการให้คุณได้รับแรงบันดาลใจโดยคนเหล่านั้นที่สอนพระคำพระเจ้าแก่คุณ และได้มีชัยชนะผ่านทางพระคำเดียวกันนี้ เดินตามตัวอย่างแห่งความเชื่อของพวกเขา นี่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เราแบ่งปันคำพยานแห่งความเชื่อของพวกเราเพื่อคนของพระเจ้าจะได้รับการเสริมสร้าง หนุนใจ และรับการเสริมกำลังในชีวิตแห่งความเชื่อของพวกเขา

ยกตัวอย่างเช่น เราวางมือบนคนเจ็บป่วยเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระคำบอกให้ทำ และมากกว่านั้น เราได้เห็นตัวอย่างจากพระเยซูด้วย ในสมัยพระคัมภีร์ พระองค์ได้รักษาคนเจ็บป่วยและทำให้หลายคนหายดี “…เขาจึงพาคนป่วยเป็นโรคต่างๆ คนที่ทนทุกข์เวทนา คนผีเข้า คนเป็นลมบ้าหมูและคนเป็นอัมพาตมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หาย” (มัทธิว 4:24)

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันกับพวกอัครทูต พวกเขาได้ปฏิบัติความเชื่อเดียวกันที่พวกเขาเห็นพระเยซูทรงทำและเกิดผล เรากำลังทำสิ่งเดียวกันนั้นในวันนี้ ในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด และคำพยานนับไม่ถ้วน หลายคนได้รับการรักษาให้หาย และหลายคนที่ได้เห็นการรักษาในทีวี ในอินเตอร์เน็ต และผ่านทางหนังสือของเรา ได้รับการปลุกเร้าความเชื่อเพื่อการอัศจรรย์! เราเพียงแต่ทำตามรอยพระบาทของพระองค์เท่านั้น

ให้พระคริสต์เป็นวีรบุรุษและเป็นตัวอย่างของคุณ เลียนแบบพระองค์ในทุกสิ่ง และดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์เพียงผู้เดียว

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเชื่อที่ได้ปลุกเร้าข้าพระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์ศึกษาพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการกระตุ้นและท้าทายโดยตัวอย่างของพระคริสต์ เหล่าอัครทูต และจากบิดาแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์ และข้าพระองค์เต็มด้วยความแน่ใจว่าความเชื่อของข้าพระองค์จะมีชัยชนะ เมื่อข้าพระองค์ใช้ความเชื่อนั้นในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:38; ฮีบรู 11:32-35


Comments are closed