อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2018

เดินตามรอยพระบาทของพระองค์
WALKING IN HIS STEPS

เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ (1 เปโตร 2:21)

     ขณะที่อยู่ในแผ่นดินโลก พระเยซูเจ้าได้ทรงนำชีวิตที่เป็นแบบอย่าง พระองค์ไม่เพียงแต่บุกเข้าไปในมิติของความรู้สึกอย่างยอดเยี่ยมเท่านั้น พระองค์ยังพิเศษในทุกด้าน พระองค์ไม่เคยอยู่ในต้องการ นั่นคือพระองค์ไม่มีความตระหนักถึงการขาดแคลน พระองค์ทรงควบคุมสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้เสมอ อย่างน้อยต้องกล่าวว่าพระองค์น่าพิศวง พระองค์ใช้ถ้อยคำอย่างที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน

ไม่มีตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับเราที่จะเลียนแบบได้มากกว่าในพระเยซู พระองค์ใช้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมสถานการณ์; ไม่เคยกระวนกระวายหรือสับสนโดยอะไรเลย ทุกคำที่พระองค์ตรัสได้เกิดขึ้น ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงอยู่ในเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์ และพวกเขาได้ยินพระองค์ตรัสกับลมและคลื่นที่อึกทึก ก่อนหน้านั้นพวกเขาได้ยินพระองค์ตรัสกับต้นไม้ และต้นไม้ก็เหี่ยวแห้งไปตั้งแต่ราก พระองค์ตรัสกับตาที่บอดและขาที่อ่อนแอ แล้วพวกมันก็ได้ยินและเชื่อฟังพระองค์ ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาถามด้วยความฉงนสนเท่ห์ว่า “ผู้ชายคนนี้เป็นคนแบบไหน?”

ผมจะบอกคุณว่าพระเยซูเป็นคนแบบไหน: พระเยซูทรงนำหน้าผู้ที่ถูกสร้างใหม่ 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ นั่นคือเป็นมนุษย์สายพันธ์ใหม่ สายพันธ์ใหม่นี้เหมือนกับพระเยซู เรามาจากหุ้นตัวเดียวกัน 1 ยอห์น 4:17 กล่าวว่า “… เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” นี่คือเหตุผลที่เราสามารถเลียนแบบพระองค์ได้ ข้อพระคัมภีร์หลักของเราบอกเราให้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือตามตัวอย่างของพระองค์ และนั่นเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราก็เป็นเช่นั้น พระองค์ตรัสไว้ใน มาระโก 11:23 ว่า “เจ้าจะมีในสิ่งที่เจ้าพูด” ฮาเลลูยา!

จงฝึกฝนสิ่งนี้แม้ในเวลานี้: สั่งให้ลมและคลื่นที่อึกทึกที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายกับการเงินของคุณ, งานของคุณ, การศึกษาของคุณ, ครอบครัว, พันธกิจ ฯลฯ ให้หยุด พูดกับเบาหวานให้ได้รับการรักษาให้หาย; บอกมะเร็งที่กำลังเจริญเติบโตให้หายไป เช่นเดียวกับพระเยซู คุณสามารถพูดคุยกับทุกสิ่งทุกอย่าง และมันจะเชื่อฟังคุณ นั่นคือตัวอย่างที่พระเยซูได้ทรงทิ้งไว้ให้แก่เรา เป็นขั้นตอนแรก ๆ ที่เราต้องทำตาม

คำอธิษฐาน

     ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับตัวอย่างอันงดงามและเต็มไปด้วยพระสิริของพระเยซู ข้าพระองค์ควบคุมสถานการณ์และสภาพแวดล้อม และครอบครองในชีวิตนี้เหนือซาตานและองค์ประกอบของโลกนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมยอห์น 14:12; เอเฟซัส 5:1


Comments are closed