พฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2013

เดินกับพระวิญญาณ
Walking With The Spirit

“เอโนคดำเนินกับพระเจ้า แล้วหายหน้าไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป” (ปฐมกาล 5:24)

    ฮีบรู 11:5 ได้ทำให้เราได้ทราบถึงการที่เอโนคเดินกับพระเจ้า เป็นการเดินโดยความเชื่อ “เพราะเอโนคมีความเชื่อ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้น มีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า” ฮีบรู 11:6 บอกอีกว่าโดยปราศจากความเชื่อแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า คริสเตียนที่เคร่งศาสนาสอนให้คุณที่จะต้องดิ้นรนเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัย เพื่อเดินกับพระองค์ อย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องดิ้นรนในการทำให้พระเจ้าพอพระทัย เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยคุณให้ดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อที่ทำให้พระองค์พอพระทัย

เมื่อคนดิ้นรนแต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถก้าวหน้าในชีวิต คุณสามารถบอกได้ว่าพวกเขาไม่ได้ใช้เวลามากพอกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เกิดความแตกต่างขึ้น พระองค์จะทำให้คุณฉลาด พระองค์จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่พิเศษผ่านทางคุณ คุณจะมีชีวิตที่เติมเต็มอย่างยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าเต็มล้นอย่างสมบูรณ์ในพระองค์ ชีวิตของข้าพเจ้าดำเนินเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น ขึ้นและตรงไป เนื่องจากเหตุผลง่ายๆ เพียงอย่างเดียว นั่นคือเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

เราอ่านพบว่าเอโนคได้เดินกับพระเจ้า และเขาถูกรับขึ้นไป จึงไม่ต้องเผชิญกับความตาย ความตายไม่ใช่เพียงการจบของชีวิตตามธรรมชาติเท่านั้น แต่หมายถึงความยากจน ความพ่ายแพ้ ความเจ็บป่วย ความล้มเหลว หรือการทำลายที่เกิดในชีวิตของมนุษย์ ความตายที่ทำงานในความคิด นิมิตและความความฝันของพวกเขา! ทั้งหมดนั้นจะไม่มีฤทธิ์เดชเหนือคุณ เพราะว่าคุณได้ถูกเปลี่ยนให้อยู่เหนือ “ความตาย” ในการงาน การเงิน การศึกษา ครอบครัว และการรับใช้ของคุณ

เมื่อพระคริสต์เข้ามาในชีวิตของคุณ คุณได้รับการเปลี่ยนจากอำนาจของความมืดเข้าสู่อาณาจักรของพระบุตรของพระเจ้า (โคโลสี 1:13) นั่นคือที่ที่คุณอยู่ในเวลานี้! เดินกับพระวิญญาณและชื่นชมชีวิตแห่งสง่าราศีในพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งสง่าราศีในพระคริสต์ และการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ข้าพระองค์ชื่นชอบในความงดงามและสง่าราศีของพระองค์ ตระหนักถึงรักนิรันดร์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์! ขอบพระคุณพระองค์ที่นำข้าพระองค์สูงขึ้นในสง่าราศี ในขณะที่ข้าพระองค์สามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทำให้ข้าพระองค์เห็นทางที่ข้าพระองค์ควรจะไป และเติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์ด้วยความพึงพอใจ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 1:3; 1 โครินธ์ 1:9


Comments are closed