จันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2014

เชื้อสายเดียวกันแห่งความเชื่อ
The Same Lineage Of Faith

“และข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเล่า เพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวถึง กิเดโอน บาราค แซมสัน เยฟธาห์ ดาวิด และซามูเอล และผู้เผยพระวจนะทั้งหลาย เพราะความเชื่อท่านเหล่านั้นจึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆ ได้ตั้งระบบความยุติธรรม ได้รับผลของพระสัญญา ได้ปิดปากสิงห์ ได้ดับไฟที่ไหม้อย่างรุนแรง…” (ฮีบรู 11:32-34)

    อาจารย์เปาโลได้กล่าวถ้อยคำที่มีพลังใน 2 โครินธ์ 4:13 บอกว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่มีวิญญาณแห่งความเชื่อเดียวกันกับบรรดาบรรพบุรุษแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์ “เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่า ข้าพเจ้าเชื่อ เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราจึงพูด” เขากล่าวถึงข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์เดิม ในสดุดี 116:10 หนึ่งในบทเพลงสดุดีของดาวิด ที่นี่เขาระลึกถึงการกระทำที่กล้าหาญของดาวิด และยืนยันว่าเรามีวิญญาณแห่งความเชื่อเดียวกันเหมือนดาวิด

ดาวิดมีการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่ในชีวิตของเขา และในตอนที่เขาเป็นเด็ก เขาได้ฉีกสิงโตและหมีออกจากกันด้วยมือเปล่า ในสองเหตุการณ์ เขาได้ฆ่าโกลิอัทแห่งกาด ยอดนักรบของชาวฟิลิสเตีย และนำชัยชนะมาถึงชนชาติอิสราเอล ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อของดาวิดต่อยักษ์ที่ดูเหมือนไม่สามารถเอาชนะได้ โกลิอัทแห่งกาด คือถ้อยคำที่จับใจ เขากล่าวกับโกลิอัทว่า “ในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสีย และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอล” (1 ซามูเอล 17:46) เป็นการประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อ!

คุณสามารถดำเนินชีวิตทุกวันในชัยชนะได้ โดยใช้ความเชื่อของคุณเหมือนที่คนอื่นได้ทำในสมัยพระคัมภีร์ พระคัมภีร์กล่าวว่าให้เรา “ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียร จึงได้รับตามพระสัญญาเป็นมรดก” (ฮีบรู 6:12) นี่หมายถึงคนเหล่านั้นที่โดยความเชื่อแล้ว เผชิญและมีชัยชนะเหนือสิ่งกีดขวางใดๆ ที่อยู่ต่อหน้าพวกเขา ฮับราฮัม อิสอัค ยาโคบ ดาวิด ผู้เผยพระวจนะในสมัยก่อน พระเยซูคริสต์ และเหล่าสาวก ทุกคนได้วางแบบอย่างแห่งความเชื่อให้กับเราได้ทำตาม เรามีเชื่อสายเดียวกันในความเชื่อ เราเชื่อและพูดถ้อยคำที่เห็นพ้องกับพระบิดาในสวรรค์ของเรา เราประกาศพระคำของพระองค์และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินโดยหลักการแห่งความเชื่อเดียวกันที่พระบิดาในสวรรค์ของข้าพระองค์ได้สร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก! วันนี้ โดยถ้อยคำแห่งความเชื่อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสร้างโลกของข้าพเจ้า และทำให้สถานการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้าเป็นไปตามน้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระเจ้าสำหรับข้าพเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับสิ่งต่างๆ ที่พระองค์จะทำให้สำเร็จผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:5-6; โรม 4:16-17


Comments are closed