จันทร์ ที่ 20 ตุลาคม 2014

เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคุณ
Believe In What He Has Made You

“แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

    สังเกตรายละเอียดในข้อพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไป เราได้รับการเลือก เป็นปุโรหิตหลวงและชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ ถูกเลือกเพื่อให้สำแดงความชอบธรรมของพระเจ้า และสำแดงพระสิริของพระองค์ในโลกนี้ เราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้า และพระองค์ได้ใส่สิ่งมากมายในวิญญาณของเราเพื่อเป็นพรแก่โลกนี้

ในปฐมกาล 12:2 พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า “…เราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ง เราจะอวยพรเจ้า ทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต และเจ้าจะเป็นแหล่งพระพร” คุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม เพราะว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในกาลาเทีย 3:29 ว่า “…ถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” ดังนั้นไม่เพียงแต่คุณได้รับพร คุณยังเป็นพระพรอีกด้วย คุณได้ถือพระพรไว้กับคุณ ทุกสิ่งที่คุณสัมผัสได้รับพระพร เช่นเดียวกับคนที่เกี่ยวข้องกับคุณ

ใคร่ครวญสักครู่ถึงคุณลักษณะเฉพาะของคุณและมรดกของคุณในพระคริสต์! พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณคือสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า (เอเฟซัส 2:10) สิ่งทรงสร้างของพระเจ้า-ถูกสร้างขึ้นเพื่อความยอดเยี่ยม คุณได้รับการตกแต่งอย่างครบถ้วนด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการในการดำเนินชีวิตแห่งชัยชนะและความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา ดังนั้นอย่าพยายามที่จะเป็นคนอื่น จงพึงพอใจในตัวคุณเอง และในความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงรักคุณ และพระองค์ทรงมีความสุขที่มีคุณ

ยิ่งกว่านั้นให้หว่านเมล็ดที่ดีต่อไป ถ้อยคำที่ถูกต้อง เข้าสู่บุคลิกของคุณ ฟังและสนับสนุนในถ้อยคำที่หนุนใจและสร้างความมั่นใจของคุณบนตัวตนของคุณในพระคริสต์เท่านั้น พระเจ้าทรงมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมา พระองค์รู้จักคุณค่าที่แท้จริงและความสามารถของคุณ พระองค์รู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ พระองค์ได้วางคุณไว้สูงกว่าความเจ็บป่วย โรคร้าย ความยากจน ความล้มเหลว ความตาย และมารร้าย พระองค์ทรงสร้างคุณให้เป็นคนที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ เพราะว่าพระองค์ทรงตรัสว่าไม่มีอาวุธใดที่ต่อสู้กับคุณจะสำเร็จได้ (อิสยาห์ 54:17)

เชื่อในความจริงเหล่านี้และดำเนินชีวิตตามนั้น เพื่อคุณจะสามารถดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นทั้งหมดที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ให้คุณเป็น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทำให้ข้าพระองค์พิเศษ ข้าพระองค์ยินดีที่รู้ว่าข้าพระองค์พิเศษอย่างไร และทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงสร้างข้าพระองค์ขึ้นในพระเยซูคริสต์ ข้าพระองค์ยอมจำนนข้าพระองค์เองต่อพระองค์ เพื่อทำให้พระประสงค์อันดีเลิศของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์สำเร็จ เพื่อพระสิริและคำสรรเสริญแด่พระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 2:10; 2 โครินธ์ 5:21


Comments are closed