จันทร์ ที่ 22 กันยายน 2014

เชื่อในความสมบูรณ์แบบ
Believe In Perfection

“เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (มัทธิว 5:48)

    มีหลายคนที่ไม่เชื่อว่าความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปได้ เมื่อคุณพยายามจะบอกพวกเขาถึงความสมบูรณ์แบบ พวกเขาไม่ต้องการจะฟัง ด้วยการเยาะเย้ย พวกเขาจะว่าคุณว่าเป็นพวก “ยึดความสมบูรณ์แบบ” เพราะว่าในความเชื่อที่ผิดของพวกเขา เขาคิดว่า “ไม่มีใครที่สามารถสมบูรณ์แบบได้” แต่เมื่อคุณศึกษาในพระคำ ไม่มีตอนไหนที่บอกว่าเราไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะสมบูรณ์แบบได้ พระเจ้าไม่ได้ให้โอกาสกับเราในการเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบ ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระองค์เรียกให้เป็นความสมบูรณ์แบบ พระองค์เรียกร้องเราให้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เมื่อถึงตอนที่เราไปอยู่ที่สวรรค์ แต่เป็นเวลานี้ในโลกนี้!

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าความสมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปได้ และผลก็คือพวกเขาไม่สมบูรณ์แบบ คือการที่พวกเขาไม่รู้ว่าความสมบูรณ์แบบคืออะไร ความสมบูรณ์แบบเป็นเหมือนความสำเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้ในช่วงเวลาต่างๆในชีวิตของคุณ ตามการตั้งเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเส้นชัย ความสมบูรณ์แบบวัดได้ตามคำสั่ง หรือข้อมูลที่คุณมีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นั้นๆ

ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “…เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” คำว่า “ดีรอบคอบ” (ภาษาอังกฤษ: perfect) ในตอนนี้มาจากคำในภาษากรีกว่า “teleios” ซึ่งอธิบายถึงความสมบูรณ์แบบในใจของคุณ ความครบถ้วน วัดหัวใจของคุณด้วยหัวใจของพระเจ้า และวิธีที่จะทำได้ก็คือผ่านทางพระคำ คิด รัก และยกโทษ เหมือนที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำ ให้หัวใจของคุณเป็นเหมือนหัวใจของพระเจ้า

คำว่า “ดีรอบคอบ” (perfect) ยังใช้ใน 2 โครินธ์ 13:11 กล่าวว่า “ในที่สุดนี้พี่น้องทั้งหลาย ขอลาก่อน ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี…” (be perfect) ในตอนนี้ภาษากรีกใช้คำว่า “katartizo” ซึ่งหมายความว่าทำสิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบ ตอนนี้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบภายในใจ (teleios) แต่เป็นการกระทำของคุณ สิ่งที่คุณทำ และวิธีที่คุณทำ การเน้นย้ำในตอนนี้คือการทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องในครั้งแรก และขั้นตอนแรกในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จได้คือการสนใจในรายละเอียด!

เชื่อในความสมบูรณ์แบบและอย่ากลัวมัน ความสมบูรณ์แบบของคุณจะได้รับการตัดสินตามการฝึกฝนและข้อมูลที่คุณได้รับ ไม่ใช่ในสิ่งที่คุณไม่ได้รับ ดังนั้นจงฝึกฝนในการเป็นคนสมบูรณ์แบบ คิดและพูดอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้คุณทำเช่นนั้น

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเปิดเผยความปรารถนาของพระองค์ในการให้ข้าพระองค์เป็นคนที่สมบูรณ์แบบ ข้าพระองค์ยืนยันความเชื่อของข้าพระองค์ในพระคำของพระองค์ และประกาศว่าโดยพระวิญญาณแห่งความยอดเยี่ยมของพระองค์ที่ทำงานในข้าพระองค์ ข้าพระองค์คิด พูด และทำสิ่งต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์ 2:6; เอเฟซัส 4:13


Comments are closed