วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม

เชื่อและคาดหวังสิ่งมหัศจรรย์
Believe And Expect Miracles

“สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น” (ยอห์น 14:14)

     ไม่สมเหตุสมผลที่จะเชื่อในพระเจ้าและไม่เชื่อในสิ่งมหัศจรรย์ คริสเตียนที่ไม่เชื่อสิ่งมหัศจรรย์ไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นใคร สิ่งมหัศจรรย์เป็นการแทรกแซงเหนือธรรมชาติของพระเจ้าในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ เป็นการแทรกแซงที่เหนือกว่าการใช้เหตุผล ความสามารถ วิทยาศาสตร์ และตรรกะของมนุษย์

ดังนั้นการเชื่อในพระเจ้าและไม่คาดหวังในสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นจงเชื่อและคาดหวังสิ่งมหัศจรรย์ ชีวิตคริสเตียนเป็นประสบการณ์วันต่อวันและการเดินทางในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เมื่อคุณพูดคำพูดของคุณไม่ธรรมดา เพราะว่ามีฤทธิ์อำนาจ องค์ประกอบของสิ่งมหัศจรรย์ที่ส่งผลกระทบและมีอิทธิพลต่อโลกของคุณและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในมาระโก 11:23 พระเยซูตรัสว่า “คุณจะมีในสิ่งที่คุณพูด” ในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา พระองค์กล่าวว่า “สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น”

คำที่ขีดเส้นใต้คือภาษากรีกของคำว่า “พัวเอโอ” (Poiēō) ซึ่งแปลว่า “ทำ” พระเยซูกำลังตรัสว่า “เราจะทำในพระนามของเรา แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีอยู่ เราก็จะทำให้เกิดขึ้น”

ดูเถิดว่าพระองค์ทรงรักเรามากขนาดไหน! องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปรมปรีดิ์ที่จะอวยพรคุณและทำสิ่งดีๆให้แก่คุณ พระองค์ปิติยินดีจะตอบคำอธิษฐานของคุณและทำให้ความปรารถนาในหัวใจของคุณสำเร็จ พระองค์พูดในลูกา 12:32 ว่า “ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของพวกท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่าน” พระองค์สามารถทำได้และจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเพราะคุณเชื่อ

ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีเนื้องอกอยู่ในร่างกายของคุณ จงป่าวประกาศว่า “เนื้องอก ในพระนามของพระเยซู เจ้าไม่สามารถอยู่ในร่างกายนี้ได้ ฉันตัดเจ้าออกไป!” ถ้าหัวใจของคุณมีปัญหา จงสั่งให้ทำงานตามปกติ ในพระนามของพระเยซู ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณ จงสั่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และมันจะเป็นเช่นนั้น จงป่าวประกาศสิ่งที่คุณต้องการ จงส่งเสียงเรียกสิ่งมหัศจรรย์ของคุณให้ออกมา จงสร้างและรักษาชีวิตแห่งชัยชนะของคุณด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความเชื่อของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันครอบครองและปกครองในชีวิตนี้ ด้วยการเดินต่อไปในสิ่งที่เหนือธรรมชาติ! ทุกสิ่งที่ฉันต้องการ มนุษย์ วัสดุ ทรัพยากร และอื่นๆ สำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้าได้ถูกจัดหาไว้สำหรับฉันฟรีๆ! ชีวิตของฉันคือการแสดงออกทุกวันของสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เพราะว่าฉันทำหน้าที่โดยพระวิญญาณ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 16:23-24; วิวรณ์ 12:11; ฟิลิปปี 2:9-11


Comments are closed