จันทร์ ที่ 12 มกราคม 2015

เชื่อมต่อความเชื่อของคุณกับถ้อยคำของคุณ
Synchronize Your Believing With Your Confession

“…ด้วยว่า ความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:9-10)

     “ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคำกล่าวเกี่ยวกับการรักษา ความรุ่งเรือง และชัยชนะ แต่ข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของข้าพเจ้า” ในขณะที่คำถามนี้อยู่ในความคิดของหลายๆ คน แต่ว่าพระคัมภีร์ตอนต้นได้ให้คำตอบที่ชัดเจนไว้ นึกถึงสิ่งที่เราได้ศึกษาไปเมื่อวานนี้ ทำให้ลิ้นของคุณเป็นต้นไม้แห่งชีวิตของคุณ “การทำงานโดยลิ้น” ของคุณ ซึ่งเป็นการตอบสนองของคุณต่อพระคำ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

เข้าใจในเรื่องนี้ การเชื่อด้วยใจทำให้คุณถูกต้องกับพระเจ้า นั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่ยังไม่พอ คุณจะต้องยอมรับด้วยปากของคุณในสิ่งที่คุณเชื่อ ด้วยใจของคุณ คุณเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัส แต่ด้วยปากที่คุณกล่าวออกมา เน้นย้ำเป็นเสียงสะท้อนถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ และนั่นจะทำให้คุณเข้าสู่โลกของสิ่งที่คุณได้เชื่อ ดังนั้นในการได้รับความรอดนั้น คุณไม่หยุดเพียงแค่เชื่อว่าพระเจ้าทรงชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตาย ไม่ใช่! คุณจะต้องประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของคุณด้วย

ความเชื่อของคุณและคำพูดของคุณจะต้องมารวมกัน ไม่เช่นนั้น คุณอาจจะคิดว่าเหตุผลที่สิ่งต่างๆ เกิดผลดีสำหรับคนอื่นเพราะว่าพวกเขามีพรสวรรค์พิเศษมากกว่าคุณ แต่ไม่ใช่! พวกเขาเพียงต้องเรียนรู้ และใช้หลักการของการเชื่อมต่อความเชื่อกับถ้อยคำของพวกเขาเข้าด้วยกัน ปฏิบัติตามพระคำ ประกาศด้วยใจกล้าหาญเกี่ยวกับตัวคุณเองบนพื้นฐานของสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับคุณในพระคำของพระองค์ “เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า…” (ฮีบรู 13:5) ถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัส จงกล่าวสิ่งเดียวกันนั้นด้วยปากของคุณ

ยกตัวอย่างเช่น ใน 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” เชื่อในสิ่งนี้ แต่อย่าหยุดเพียงเท่านั้น กล่าวสิ่งเดียวกันนั้นออกมาเพราะคุณเห็นด้วยกับพระองค์ คุณจะไม่ได้เดินในโลกที่คุณเชื่อ จนกว่าคุณจะกล่าวออกไป และยอมให้ความจริงนั้นเข้าไปในวิญญาณของคุณ ดังนั้น ในความเชื่อ คุณจะต้องเชื่อมต่อความเชื่อของคุณเข้าไว้กับถ้อยคำของคุณ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระคำของพระองค์แก่ข้าพระองค์และสำแดงแก่ข้าพระองค์โดยทางพระวิญญาณของพระองค์ ชีวิตที่พระองค์ทรงเรียกให้ข้าพระองค์มี ข้าพระองค์เชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำให้สำเร็จแล้ว และโดยผ่านทางถ้อยคำแห่งความเชื่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กำลังเดินในความจริงแห่งมรดกของข้าพระองค์ในพระคริสต์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 4:13; ฮีบรู 10:23


Comments are closed