พุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2015

เฉพาะเจาะจง เหนือธรรมชาติ และไม่ธรรมดา!
Peculiar, Supernatural, And Extraordinary!

“ในข้อนี้แหละ ความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพื่อเราทั้งหลายจะได้มีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

    เมื่อบังเกิดใหม่แล้ว คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 5:17) มีชีวิตและธรรมชาติใหม่ของพระเจ้าในวิญญาณของคุณ ดูสิ่งที่พระองค์ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับคุณใน 1 เปโตร 2:9 “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” คุณเป็นชนชาติเฉพาะ ผู้ถูกเลือก ปุโรหิตหลวง เหนือธรรมชาติ และมีเพียงหนึ่งเดียว! มองเห็นตัวเองในความจริงนี้

พระคำของพระเจ้าคือกระจกของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้กับคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถมองดูและเห็นว่าคุณเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างในคำอธิษฐานต่อพระบิดา พระเยซูกล่าวว่า “…เกียรติซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้มอบให้แก่เขา…” (ยอห์น 17:22) นั่นเป็นการที่พระเจ้าได้ยกกระจกของพระองค์ขึ้นให้คุณได้เห็นว่าคุณเป็นผู้รับเกียรติของพระองค์ คุณได้รับยกย่องด้วยกันกับพระเยซู

ใคร่ครวญในสิ่งที่พระองค์กล่าวเกี่ยวกับคุณใน 1 เปโตร 2:9 “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือก ปุโรหิตหลวง และเป็นชนชาติเฉพาะ คุณเป็นคนพิเศษและมีเพียงหนึ่งเดียว คุณเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดท่ามกลางสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด คุณเกิดจากพระคำของพระองค์ และเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์ทรงเลือกคุณให้เป็นผู้ที่สำแดงคำสรรเสริญและพระสิริของพระองค์ในโลกนี้ นี่คือการทรงเรียกของเรา!

เมื่อพระเยซูดำเนินในโลกนี้ แม้ว่าพระองค์จะสละสง่าราศีของพระองค์ พระองค์เดินอย่างมีเกียรติ พระองค์ดำเนินชีวิตและสำแดงสิ่งที่เหนือธรรมชาติ พระองค์เดินบนน้ำ ตรัสกับลมและคลื่น เปิดหูและตาที่บอด รักษาขาที่ง่อย ทำให้แขนงอกออกมา และแม้กระทั่งทำให้คนตายเป็นขึ้น พระองค์พิเศษและไม่ธรรมดา พระองค์ทำทั้งหมดนั้นเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีความสามารถเดียวกันนั้นภายในเราเพื่อที่จะทำสิ่งเดียวกัน

พระวิญญาณองค์เดียวกันคือฤทธิ์เดชของพระเยซูทรงสถิตอยู่ภายในเราวันนี้ นั่นหมายความว่าคุณสามารถคิด พูดเดิน และทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนพระเยซู เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยม!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ที่ชูข้าพระองค์ขึ้น และวางข้าพระองค์ไว้บนแท่นที่เหนือความธรรมดา ข้าพระองค์ตระหนักถึงที่พิเศษของข้าพระองค์ในพระคริสต์และประกาศว่าชีวิตของข้าพระองค์นั้นคือการสำแดงพระสิริของพระองค์ แม้ในขณะที่ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตและเดินในสิ่งที่เหนือธรรมชาติในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 เปโตร 2:9; โรม 8:17


Comments are closed