เสาร์ ที่ 18 มกราคม 2014

เจริญโดยพระคำ
Profiting By The Word

“จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อความเจริญของท่านจะได้ปรากฏแก่คนทั้งปวง” (1 ทิโมธี 4:15)

    มีสองคำที่ควรสังเกตในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น คำแรกคือคำว่า “เจริญ” ซึ่งมีความหมายว่า ได้รับ ประโยชน์ ก้าวหน้า รุดหน้า และรุ่งเรือง คำที่สองคือคำว่า “ปรากฏ” ซึ่งแปลจากภาษากรีกคำว่า “phaneros” และมีความหมายว่าขยายออกไป ถ้าคุณภาวนาพระคำ ความเจริญ ความก้าวหน้า และความรุ่งเรืองจะขยายออกไป และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และจะสำแดงให้ทุกคนได้เห็น

พระคำของพระเจ้ารับประกันที่จะพัฒนาชีวิตของคุณและส่งคุณจากระดับของพระสิริหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามหลายคนไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากพระคำของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ผสมพระคำเข้ากับความเชื่อ ฮีบรู 4:2 กล่าวว่า “…แต่ว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากข่าวอันประเสริฐ เพราะเขาไม่เชื่อ” เมื่อคุณได้ยินพระคำของพระเจ้า ยอมรับพระคำและปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นพระคำก็จะไม่เกิดประโยชน์กับคุณ

เหตุผลอีกสิ่งหนึ่งของประโยชน์แห่งพระคำของพระเจ้าที่ไม่ปรากฏชัดในชีวิตของคนก็คือ ประเพณี สมมติฐาน และทฤษฎีของมนุษย์ คนเหล่านั้นที่ยกย่องประเพณี ทฤษฎี หรือสมมติฐานสูงกว่าพระคำของพระเจ้าทำให้พระคำไม่มีผลในชีวิตของพวกเขา ในมาระโก 7:13 พระเยซูได้ทรงตรัสเกี่ยวกับคนประเภทนี้ว่า “เจ้าทั้งหลายจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไป ด้วยคำสอนที่พวกเจ้ารับมาจากบรรพบุรุษ และสอนต่อๆกันไป และสิ่งอื่นๆเช่นนี้อีกหลายสิ่ง เจ้าทั้งหลายก็ทำอยู่” ถ้อยคำติดตลกอื่นๆ เกี่ยวกับพระคำ คำไร้สาระ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่พวกเขา

ปลูกฝังวัฒนธรรมส่วนตัวของการศึกษาและสามัคคีธรรมกับพระคำของพระเจ้า ความปรารถนาของพระเจ้าคือการที่คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระคำของพระองค์ เป็นคนที่สามารถแยกแยะพระคำแห่งความจริงได้ ผ่านทางการศึกษาและภาวนา คุณจะเข้าใจและวิเคราะห์พระคำของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถใช้พระคำของพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของคุณ เพื่อให้เกิดผลตามที่พระคำได้กล่าวไว้

ปริมาณความสนใจที่คุณให้กับพระคำจะเป็นตัวกำหนดความก้าวหน้าในชีวิตของคุณ ถ้าคุณให้ความสนใจกับพระคำน้อย คุณก็จะดำเนินชีวิตด้วยความรู้และความเข้าใจที่น้อย ซึ่งทำให้ความก้าวหน้าของคุณน้อยหรือแทบไม่มีเลย อย่างไรก็ตาม ผ่านทางการภาวนาอย่างสม่ำเสมอในพระคำ คุณจะทำให้ตัวคุณเกิดผล และตอบสนองด้วยสติปัญญาในทุกเหตุการณ์ของชีวิต

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าแต่พระบิดา พระคำของพระองค์เป็นแสงสว่างและเป็นชีวิตของข้าพระองค์! เป็นอาหารสำหรับวิญญาณของข้าพระองค์ อาหารสำหรับจิตใจและสุขภาพที่ดีสำหรับร่างกายของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระองค์ในวันนี้ และประกาศว่าพระคำนั้นเกิดผลอย่างมากในข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ภาวนาพระคำ และทำตามในสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 2:15; โยชูวา 1:8


Comments are closed