วันพุธที่ 17 กรกฎาคม
เจริญเติบโตโดยไม่แก่
Grow Without Ageing

“ฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าสภาพภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไป แต่สภาพภายในนั้นก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่ทุกๆวัน” (2 โครินธ์ 4:16)

     ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตที่เป็นอมตะ เมื่อคุณได้รับชีวิตนิรันดร์คุณได้ผ่านจากความตายไปสู่ชีวิต จากเวลาไปสู่การไร้เวลา จากอายุของคุณไปสู่ความอมตะ ในพระคริสต์เราเจริญเติบโต แต่เราไม่แก่

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ให้ได้ เพราะคนในรุ่นของคริสตจักรที่เข้าใจความจริงนี้ได้คือรุ่นแห่งพระสิริ ร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้แก่และตาย ในพระคัมภีร์บางคนมีชีวิตอยู่ถึงเก้าร้อยปี บางคนแปดร้อยปีและคนอื่นๆเจ็ดร้อยเป็นต้น แต่ตามพระคัมภีร์แล้วจำนวนปีที่มนุษย์มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกค่อยๆลดลงเพราะความบาป

อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรงรับการลงโทษสำหรับความบาปของเราและสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเราให้รอด ถ้านี่เป็นเรื่องจริง ถ้าจริงๆแล้วพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเราเนื่องจากความผิดบาปของเรา ดังนั้นหมายความว่าปัญหาความบาปได้รับการจัดการแล้ว ในกรณีนี้ผลของบาปไม่ควรดำเนินต่อไป

ผลก็คือมนุษย์ไม่ควรตกเป็นเหยื่อของอายุอีกต่อไป ปีของเขาไม่ควรถูกจำกัดอยู่ที่ 70 หรือ 80 ปีอีกต่อไปเพราะการบังเกิดใหม่ทำให้คุณได้ถูกนำเข้าไปสู่พระสิริของพระองค์และควรกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตที่มีพระสิริ คุณควรจะเป็นผู้ชนะทุกวันในชีวิตของคุณ ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะทำให้คุณตกเป็นเหยื่อได้ ไม่แม้กระทั่งเรื่องอายุ เพราะเมื่อคุณเข้ามาในเขตของความเป็นอมตะคุณสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่แก่

ยกตัวอย่างเรื่องของโมเสส พระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่ออายุหนึ่ง 120 ปีดวงตาของเขาก็ไม่มัว กำลังทางกายภาพของเขาไม่ได้ลดลง “เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตนั้นท่านมีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปี นัยน์ตาของท่านไม่ได้มัวไป หรือกำลังของท่านก็ไม่ถดถอย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:7)แม้ว่าเขาจะเห็นว่าเขาเป็นชายชราอย่างชัดเจน รูปร่างทางร่างกายของเขาก็แข็งแรง

เขาไม่ใช่คนเดียว เมื่ออายุ 85 ปีคาเลบพูดว่า “วันนี้ฉันแข็งแรงเหมือนตอนที่ฉันอายุ 40 ดังนั้นขอมอบภูเขาลูกนี้ให้แก่ฉัน” (โยชูวา 14:7-12) ฮาเลลูยา!
จงเจริญเติบโตขึ้น แต่อย่าแก่! อย่าเป็นเหมือนคนที่มีอายุแค่ 42 ปี และพวกเขาพูดว่า “คุณรู้ไหมว่าฉันไม่ได้เป็นหนุ่มอีกแล้ว” พระคริสต์ทำให้คุณมีชีวิตอยู่ แข็งแรง และมีประสิทธิภาพตลอดไป คุณมีชีวิตนิรันดร์ หมายความว่าคุณอยู่ในเขตที่เป็นอมตะ สาธุการแด่พระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอบพระคุณที่ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ข้าพระองค์และเหวี่ยงข้าพระองค์เข้าไปสู่เขตที่เป็นอมตะที่ซึ่งข้าพระองค์เจริญเติบโตเติบโต ก้าวหน้า และเป็นเลิศจากพระสิริสู่พระสิริ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยอห์น 11:25; โรม 8:11


Comments are closed