ศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2015

เจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพล
Prosperous And Influeential

“และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:29)

    ข้อพระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวของคนในพระคัมภีร์ผู้ที่เจริญรุ่งเรือง เช่นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ ดาวิด ซาโลมอน ฯลฯ พระเจ้ามีคำพยานที่สวยงามเกี่ยวกับคนเหล่านี้

ให้เราสำรวจเกี่ยวกับคนเหล่านี้บางคนและสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับพวกเขา เริ่มต้นจากอับราฮัม พระคัมภีร์กล่าวว่า “…มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยฝูงสัตว์ เงินและทองเป็นอันมาก” (ปฐมกาล 13:2) และในปฐมกาล 26:12-14 กล่าวถึงลูกชายของอับราฮํม อิสอัค “…ท่านมีฝูงแพะแกะ และฝูงวัวเป็นกรรมสิทธิ์และมีบริวารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึงอิจฉาท่าน” (ปฐมกาล 26:13-14)

แล้วเกี่ยวกับยาโคบเป็นอย่างไร? ปฐมกาล 36:6-7 แสดงให้เราเห็นว่ายาโคบและเอซาวมีทรัพย์สมบัติมากมายจนกระทั่งพวกเขาไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และดินแดนที่มีก็ไม่สามารถรองรับ “ทรัพย์สินที่รวมกัน” คือฝูงสัตว์ของพวกเขาได้ ดังนั้นเอซาวจึงต้องย้ายออกไปอยู่ห่างจากยาโคบน้องชายของเขา (ปฐมกาล 36:6-7) พระเจ้าได้ระบุพระองค์เองกับบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามคนนี้ พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ” (อพยพ 3:6)

อีกคนหนึ่งคือดาวิด พระคัมภีร์บอกเราว่าพระองค์ “…ทรงมั่งคั่งและมีพระเกียรติ และซาโลมอนโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์” (1 พงศาวดาร 29:28) คนเหล่านี้คือเพื่อนของพระเจ้า และคำพยานของพระเจ้าที่มีเกี่ยวกับพวกเขานั้นไม่ธรรมดา พระองค์ทรงเรียกอับราฮัมว่าเป็น “สหายของพระเจ้า” (ยากอบ 2:23) พระองค์ทรงเรียกดาวิดว่า “เป็นคนที่เราชอบใจ” (กิจการ 13:22) และทั้งสองคนเป็นคนที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก แล้วโยบ? พระคัมภีร์บอกว่าเขาเป็นคนที่รวยที่สุดในตะวันออกทั้งหมด (โยบ 1:3)

โดยการบังเกิดใหม่ คุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ ดังนั้น ความรุ่งเรืองเป็นสิทธิโดยกำเนิดของคุณ จงเชื่อและดำเนินชีวิตในความรุ่งเรือง นี่ไม่เกี่ยวกับการสั่งสมความมั่งคั่งเพื่อตัวคุณเองจนคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่คุณมีทั้งหมด แต่เกี่ยวกับการเป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้คุณเป็น จงยืนอยู่ในที่ของคุณในการเป็นพระพรแก่ผู้อื่น อ่าน 2 โครินธ์ 9:8 และเข้าใจความคิดของพระเจ้าสำหรับความรุ่งเรืองของคุณ “และพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย”

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเชื่อมติดกับความรุ่งเรือง ความมั่งมี และสง่าราศีที่ไม่มีวันสิ้นสุด ข้าพเจ้าไม่มีทางล้มละลายและไม่มีทางยากจน เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์! ข้าพเจ้ามีมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้และไม่มีวันหมดในพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 8:9; 1 โครินธ์ 3:21


Comments are closed